Debatt

Oppklaring om registrene

Brønnøysundregistrene har et viktig samfunnsoppdrag. De bidrar til økt verdiskaping gjennom å forvalte data for næringslivet, frivillig sektor, innbyggerne og det offentlige.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver om budsjettet til Brønnøysundregistrene, og sier han er åpen for å diskutere hvor mye penger Registrene bør få fra staten i årene som kommer. 

Det blir også skapt et feilaktig inntrykk i media at det er en sammenheng mellom budsjettramme-diskusjonen og overføringen av Altinn. Dette er to vidt forskjellige saker og har ingen sammenheng

Debatt

Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene knytter økte husleieutgifter til statsbudsjettet for neste år. Jeg kjenner meg ikke igjen i premissene for denne diskusjonen. Husleieøkningen som registrene har vært kjent med lenge, skjer ikke før i andre halvdel av 2021, og får ikke full effekt før i 2022.

Det er viktig for meg at Brønnøysundregistrene er en effektiv og god virksomhet som støtter modernisering og digitalisering i samfunnet. Da må vi ha et slagkraftig miljø. Det betyr at summen av nye oppgaver, fornuftige krav til effektivisering og økte husleiekostnader ikke må føre til dramatiske endringer i organisasjonen. Derfor besøker jeg Brønnøysund og registrene mandag. Jeg vil snakke med de ansatte og ledelsen for å høre hvilke utfordringer og behov de har. Inntrykket som er skapt i media om at regjeringen nærmest har bedt Brønnøysundregistrene om å kvitte seg med 60 mennesker er rett og slett feil.

Det er riktig at også Brønnøysundregistrene, som alle deler av offentlig sektor, blir bedt om å effektivisere. Og de får tilført nye oppgaver. Noe av dette er oppgaver som de får ekstra penger til som 20 millioner kroner senest i revidert budsjett i vår, mens noe er oppgaver som vi forventer at registrene løser innenfor rammen. Noe av dette er digitaliseringsprosjekter, som arbeidet med ny registerplattform, og disse forventer vi skal føre til effektivisering. De skal frigjøre noen ressurser.

Det blir også skapt et feilaktig inntrykk i media at det er en sammenheng mellom budsjettramme-diskusjonen og overføringen av Altinn. Dette er to vidt forskjellige saker og har ingen sammenheng. For øvrig er det å gjøre Altinn til en del av et større digitaliseringsdirektorat en bekreftelse på at miljøet i Brønnøysund er godt og har mye å gi.

Brønnøysundregistrene forvalter registre av stor betydning for landets verdiskaping. Gjennom nye initiativ, samarbeid og gjenbruk av data spiller Brønnøysundregistrenes registerløsninger en betydningsfull rolle i en effektiv digital samhandling mellom ulike aktører. Etatens innsats i det offentlig-private samarbeidet om digitalisering og automatisering av informasjonsflyt, er et godt eksempel på dette. Brønnøysundregistrene har og vil fortsatt ha en sentral rolle i regjeringens forenkling- og digitaliseringsarbeid.

Arbeidet med statsbudsjettet for 2021 starter opp i disse dager. Jeg kommer til Brønnøysund mandag for å få tidlige innspill. Vi er selvfølgelig åpne for å diskutere hva budsjettrammen skal være. Mitt klare utgangspunkt er at Brønnøysundregistrene må ha en ramme som gjør at de både kan håndtere husleieøkning og nye oppgaver, kombinert med fornuftige krav til effektivisering. Dette må skje uten at det får dramatiske konsekvenser for organisasjonen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)