Registrene må sikres økte rammer

Høyres Tore Tveråmo mener det er ille at økt husleie ikke dekkes inn av økte tildelinger.

«Den eneste farbare veien etter vår vurdering er en økt ramme 2020 som dekker kostnader knyttet til drift og forvaltning, og deretter kompensere fullt ut den økte husleien med effekt fra 2021», skriver Tore Tveråmo.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Brønnøysundregistrene (BR) er kommet i en svært alvorlig situasjon. Det er ikke mangel på oppgaver eller kompetanse, men derimot en stram økonomi som kan tvinge BR til å gjennomføre nedbemanning og evt. oppsigelser.

Regjeringen foreslår en overføring til BR som er for liten til å opprettholde dagens arbeidsstokk også i 2020-2021, gitt at økningen i husleie ikke dekkes via statsbudsjettet.

BR må tilpasse seg rammen, og det kan derfor bli aktuelt å ta ned arbeidsstokken med omtrent 50-60 arbeidsplasser over en to-årsperiode. I en by med snaue 8000 innbyggere betyr 50-60 arbeidsplasser svært mye.


Det er særlig 3 hovedområder som er kostnadsdrivende og som Regjeringens forslag ikke tar høyde for;

  • Husleie i nytt bygg
  • Kostnader til drift og forvaltning
  • Skjerpede krav til informasjonssikkerhet


Spesielt ille er det at økt husleie på ca. 36 MNOK ikke dekkes gjennom økt tildeling. Det gamle registerbygget er påbygd i mange trinn, og tidligere er dette blitt kompensert gjennom økte rammer. Husleie i nybygget kommer med delvis effekt i 2021 og med full effekt i 2022, men tilpasningen i form av nedbemanning må begynne før den tid.

Signalene så langt tyder på at BR må dekke økt husleie fra 2021 innen tildelt ramme. I praksis betyr dette et kutt på snaue 10 % til drift av registrene! Drøye 80 % budsjettet er bundet opp i lønnskostnader, det vil ikke være mulig å tilpasse seg uten å gå til nedbemanning. Alle skjønner at dette er svært dramatisk.

Det er også ille at økte kostnader til drift og forvaltning av nye registersystem må tas innen tildelt ramme. Heller ikke digitaliserte løsninger er gratis, det følger kostnader ved alle registersystem i form av drift, vedlikehold og videreutvikling.

Dersom nye registre og andre forenklingsoppgaver i realiteten betyr at BR pådrar seg større kostnader som ikke kompenseres, hva er da gevinsten for BR?

Det er direkte feil å tro at digitaliserte tjenester er gratis. Utvikling av gode tjenester med god informasjonssikkerhet koster mye penger, og i etterkant kommer kostnader til drift og forvaltning.

Det er ute hos sluttbrukeren, enten det er næringslivet som innrapporterer mindre og enklere eller innbyggere som bruker digitaliserte løsninger, at de store gevinstene ligger.

BR skal gjøre mulig at brukerne kan spare mye tid og penger. Da må de også få rammer til å gjøre akkurat det!

Denne bloggen er ikke forsvar av "egen" Regjering eller statsråd. Tvert imot; dette er langt unna det distrikts- og næringslivsvennlige partiet som Høyre skal være.

Vi opplever at Høyre sentralt er langt unna å skjønne hva reduserte overføringer til BR egentlig vil medføre. Redusert ramme til BR gir lengre saksbehandlingstid og dårlig service til næringslivet.

Brønnøy Høyre kommer til å forlange møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Både konsekvenser og ikke minst hvilke grep vi forventer fra ham vil da bli tema.

Den eneste farbare veien etter vår vurdering er en økt ramme 2020 som dekker kostnader knyttet til drift og forvaltning, og deretter kompensere fullt ut den økte husleien med effekt fra 2021.

For styret i Brønnøy Høyre,
Tore Tveråmo, nestleder


Tor Inge Larsen tok opp tingrett og Registrene på Stortinget

Tor Inge Larsen (Frp) fra Brønnøy får støtte fra egen representant på Nordlandsbenken.

Næringsminister Røe Isaksen på Brønnøysundvisitt

-Det er viktig at han som øverste leder av Brønnøysundregistrene kommer hit, sier Margunn Ebbesen (H) i næringskomiteen.

Krever at statsråder stilles til ansvar

- Dette er en helt uakseptabel situasjon, sier Kari-Anne Bøkestad Andreassen(Sp,) som vil forfølge de bebudete registerkuttene.

- Dette er ikke effektivisering, men rasering

Kjetil Mathisen i NTL Brønnøysundregistrene, ser store konsekvenser for næringslivet hvis kutt på 50-60 registerstillinger gjennomføres.

Klassekampen: - Mellom 50 og 60 må gå ved Brønnøysundregistrene

Direktør Lars Peder Brekk bekrefter alvorlig økonomisk situasjon, men antall ansatte kommer ikke fra ham.