Åpent brev til alle politiske partier i Brønnøy som stiller liste til kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Merethe Paulsen Blomstervik og resten av styret spør politikerne i Brønnøy.  Foto: privat

Debatt

Utdanningsforbundet Brønnøy har jobbet med å fremme egne lokale saker og laget spørsmålsstillinger som vi mener er aktuelle og viktige for å sikre at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud i vår kommune. Vi ønsker at alle politiske partier som stiller liste til kommune- og fylkestingsvalget svarer på våre spørsmål i avisa innen valgdagen 9. september.

Barnehage:

  • Brønnøy kommune har vedtatt at minst 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Barnehagelærerrapporten (2019) viser at barnehagelærere er nødvendig for å gi barna et tilbud i tråd med kravene i rammeplanen. Den lovfestede pedagognormen er nå 44 %.

Vil ditt parti sørge for at vedtak om 50 % barnehagelærer innføres i Brønnøy kommune?

  • Politikere snakker mye om tidlig innsats i skole og barnehage. Tidlig innsats starter i barnehagen! Barnehagene har fått en bemanningsnorm, men for å sikre tidlig innsats for alle barn, må det være forsvarlig bemanning hele åpningstiden.

Er ditt parti villig til å styrke midlene til forsvarlig bemanning hele åpningstiden slik at vi sikrer tidlig innsats for det enkelte barn?

  • Brønnøy kommune har en av de laveste tilskuddssatsene i Norge. Et barn under 3 år får mer enn 40.000 kr mindre enn et barn som får tilskudd etter nasjonal sats. Sammenligner vi oss med Sømna, får det samme barnet i Brønnøy 45.000 kr mindre per år. På ei gruppe med 14 barn, utgjør dette 630.000 kr per år. Dette får store konsekvenser for tilbudet barnehagebarn i Brønnøy får.

Er barn i Brønnøy mindre verdt? Er ditt parti villig til å øke tilskuddene slik at barna i Brønnøy kan få et kvalitativt bedre tilbud med bl.a. 50 % barnehagelærer, bedre bemanning og dertil tidlig innsats?

Grunnskole:

  • Alle er enige om at den viktigste innsatsen for elevenes læring, utvikling og trivsel i skolen, er læreren. Relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende for elevenes utbytte av skolehverdagen. Det er derfor viktig at elevene har god nok tilgang på kvalifiserte lærere.

Hva vil ditt parti gjøre for å sikre elevene i Brønnøy nok tilgang på kvalifiserte lærere?

  • I evalueringsrapporten etter omorganiseringsprosessen i Brønnøy kommune kommer det fram at reduksjon av merkantilt personale ved skolene, har vært uheldig og fått negative konsekvenser. I mangel av merkantilt personale har skoleledelsen ved den enkelte skole blitt pålagt å utføre mange av de oppgavene som tidligere ble utført av kontormedarbeidere. Dette mener Utdanningsforbundet er feil bruk av ressurser som kan føre til en dårligere skole. En skoleledelse med rektor som øverste leder, skal ha ansvar for og fokus på pedagogisk, personal -og administrativ ledelse.

Vil ditt parti arbeide for å gjeninnføre merkantilt personale i skolene og slik sikre at skoleledelsen får nok tid til å utøve ledelse og at foreldre og andre som trenger å ringe eller besøke skolen, får svar på sine henvendelser og blir mottatt på en god måte?

  •  Lokalpolitikerne har det formelle ansvaret for skolene ved at kommunestyret er skoleeier. Aktive skoleeiere er en forutsetning for utviklingsarbeidet i skolen. Dette stiller krav til at skoleeierne prioriterer satsingsområdene i sitt plan -og utviklingsarbeid, og legger til rette for at politiske, administrative og faglige aktører kan ha dialog og samarbeid om skolens arbeid med å forbedre kvaliteten i opplæringen.

Hva mener ditt parti skal til for å fremme og sikre et godt læringsmiljø?

Videregående skole:

  • Brønnøy kommune er vertskommune for elever i videregående skole fra vår region.

Hvilket bidrag vil ditt parti gi for å sikre at den videregående skole har et bredt skoletilbud til vår ungdom?

Hvordan vil ditt parti påvirke beslutninger som angår vår videregående skole?

Hvordan vil ditt parti ivareta hybelelever som kommer til vår kommune for å gå på den videregående skolen?

Høgskoleutdanning:

NB! Ettersom vedtaket om nedleggelse av lærerutdanninga og sykepleierutdanninga på Nesna og i Sandnessjøen ikke var tema på politikerdebatten fredag, stiller vi i stedet spørsmålet vi hadde planlagt å spørre om i avisa. Vedtaket som styret i Nord universitet har gjort om nedleggelse er svært uheldig og alvorlig for vår region, og er ikke i tråd med samfunnsmandatet om å satse på desentralisert lærerutdanning, for å sikre kvalifiserte lærere for våre elever i hele landet. Vi mangler utdannede lærere på Helgeland i dag, og nedleggelse av studiestedet på Nesna, vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere lærere i vårt distrikt fremover.

Alle elever fortjener og har krav på utdannede lærere. Hva vil ditt parti lokalt gjøre for å få omgjort dette vedtaket?

Mvh

Merethe Paulsen Blomstervik

Ann-Kathrin Dreyer

Bodil Karijord

Merethe Blomstervik

Solfrid Skogmo

Siri Møller

Ane Bøasæter

Iselin Thomassen Flore

Sturla Johansen

Sissel Nystad

Styret i Utdanningsforbundet Brønnøy


Merk: siste punkt om høgskoleutdanning ble etter Utdanningsforbundets ønske lagt til i etterkant av første publisering. Red.