Brønnøy tar klimagrep

Brønnøy Ap mener SHMIL gjør en hederlig innsats med håndtering av avfall.  Foto: Ann-Helen Moen

Debatt

Arbeiderpartiet mener at vi skal gjøre det vi lærte av Gro Harlem Brundtland, da hun var verdens miljøsjef på starten av 1990-tallet – «vi skal tenke globalt og handle lokalt». Dette støttes i dag av flere partier og det var klar tale fra Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen under åpent møte 6. august i Brønnøysund. Men hvordan kan vi ta lokale klimagrep som bidrar til å redusere klimautslipp i Brønnøy?

Det vil kreve et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Kommunen har en nøkkelrolle i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet og en sirkulær økonomi. Brønnøy Arbeiderparti mener at kommunen må revidere og gjennomføre klimaplanen. En klimaplan for Brønnøy bør ha fokus på hvilke klimatiltak og klimahensyn kommunen skal legge til grunn for fremtidig planlegging og vedtak, men også konkrete miljøtiltak gjennom egen virksomhet.

Det er spesielt gjennom egen drift at kommunen kan bidra. For eksempel gjennom å stille krav som en stor innkjøper av varer og tjenester, som eier av store bygningsmasser, som samfunns- og arealplanlegger, samt gjennom transport og avfallshåndtering. Vi er glade for at Brønnøy kommune har tatt store ENØK-grep ved mange kommunale bygg. Det offentlige selskapet SHMIL gjør også en svært hederlig innsats med håndtering av vårt avfall.

Vi er også glade for at store næringslivsaktører som Brønnøy Kalk, Torghatten ASA og AkvaFuture kontinuerlig jobber for å redusere klimautslipp. Dette bør inspirere hele næringslivet i regionen til å gjøre det samme. I tillegg til transportsektoren er landbruket en av de store kildene til klimagassutslipp. Det foreligger forslag om strengere krav til større lagringskapasitet for husdyrgjødsel. Trer dette i kraft vil det få en økonomisk konsekvens for bøndene. I fremtiden kan en også bruke husdyrgjødsel som en ressurs i biogassproduksjon, som igjen kan benyttes til oppvarming av bygg og drivstoff til transportsektoren. De neste fire år må vi i Brønnøy ha et sterkere fokus på klima. Vi må ha klimaplanen fram i lyset.

For Brønnøy Arbeiderparti:

Siv Therese Aglen, Magnar Solbakk, Trude Valla, Geir Lien, Audhild Bang Rande