Tåkeprat om ansvar

Naturen brukte millioner av år på å skape et horisontalt hull i Torghatten. Hvor lang kommunen i samarbeid med andre offentlige etater bruker på å lage et par vertikale hull ved det samme fjellet, det gjenstår fortsatt å se.

Debatt

Tåkeprat om ansvar

I sakspapirene til kommunestyret i Brønnøy 14.6.2017 kan vi lese:

«Ikke er noe mer lokalt, men samtidig nasjonalt og kanskje internasjonalt som nettopp Torghatten. Det er et av verdens mest spesielle fjell og Helgelands største attraksjon» og: «Torgar er et av de første steder som nevnes i vår skrevne norgeshistorie».

Det ble ikke registrert noen politisk uenighet da saken ble behandlet i kommunestyret.

Ifølge de samme sakspapirene var det 19. juli 2016 1.332 besøkende i Torghatten. Tirsdag 23. juli 2013 var det 3.060 besøkende. Jeg tror ingen som har vært i nærheten av Torghatten i 2019 mener at besøket er blitt mindre de senere årene, og juli er fortsatt den travleste måneden.

I april 2019 ble Trollfjell UNESCO Global Geopark godkjent som en av verdens 150 geoparker, den tredje i Norge. De som tør vedde på at denne godkjenningen vil føre til færre besøkende ved Torghatten, vil garantert tape veddemålet.

I 2013 avsluttet Brønnøy kommune sin dialog med private drivere ved Torghatten om drift av toalettfasiliteter på stedet. Årsaken var at prisen var for høy.

I sakspapirene til kommunestyremøtet juni 2017 heter det likevel:

«Torghatten friluftsområde har et årlig besøk på rundt 50.000 mennesker, men har plass til flere.»

Ingen politiske protester ble registrert

I Brønnøysunds avis 30.7.2019 leser vi at Brønnøy kommune nå er åpen for en dialog med private drivere om toalettforholdene ved Torghatten.

Til dette må bemerkes at Torgarhaugen as deltok i et arbeidsutvalg med offentlige myndigheter fra våren 2014 til høsten 2017, der nytt servicebygg inkludert toaletter ved Torghatten var tema. På disse årene registrerte vi overhodet ingen vilje fra Brønnøy kommune til å få til noe som helst.

Det er også grunn til å undre seg over hvilke prinsipper Brønnøy kommune holder seg med når det gjelder hva en har råd til. Under oppføring av vårt nybygg ble blant annet Torgarhaugen pålagt å lagre 10.000 liter vann lokalt i bygget. Årsaken var at det kommunale vanntrykket på Torget er for lavt for at et lovpålagt overrislingsanlegg i bygget. Kostnad: 50.000 kroner.

Vi ble også pålagt å montere fett-utskiller for ikke å overbelaste det kommunale avløpsnettet. Kostnad: 100.000 kroner. Skal vi forstå det slik at dersom vi hadde syntes dette ble for dyrt, da hadde vi kunnet sett bort fra disse påleggene?

For å gjenta oss sjøl; Torgarhaugen er alltid åpen for fornuftige dialoger om utvikling. Et minstekrav til våre dialog-partnere er imidlertid en smule evne og vilje til å erkjenne og definere sitt eget ansvar. Denne viljen må vi med beklagelse si at vi så langt ikke har erfart hos Brønnøy kommune.

Kommunestyret i Brønnøy gjorde i sitt møte den 14.6.2017 et vedtak i 6 punkter.

I punkt 2 i vedtaket heter det:

«Det forutsettes fortsatt at allmennheten har gratis adgang til hovedattraksjonen Torghatten. Herunder gratis bruk av parkering, toalett og ferdsel. Ut fra dette og store offentlige investeringer – så må det være et offentlig eierskap.»

Daglig leder Iver Dreiås, Torgarhaugen ungdomshjem. Står i fare for å bli lagt ned fordi fylket ikke har gitt dem videre kontrakt. Dermed er det tomt for barn, og Dreiås er alene. Barn. Barnevern. Unge. Ungdom. 

På lederplass oppfordrer Brønnøysunds avis den 30.7.2019 private aktører og kommunen til å sette seg ned for å finne løsninger. Dersom lederskribenten i BA kan peke på ett eneste punkt i vedtaket over som gir signaler om, eller antydninger til at det er rom for private initiativ i saken, så bes han straks om å slå på tråden for å orientere om noe jeg ikke er i stand til å se.

Brønnøy kommune setter nå for tredje gang sin lit til at Nasjonale turistveger skal løse en totalt uholdbar situasjon. Målet er nå år 2023. I et valgår kunne det vært interessant å vite hvilke politiske partier som er fornøyd med en slik ambisjon for vår viktigste attraksjon.

Naturen brukte millioner av år på å skape et horisontalt hull i Torghatten. Hvor lang kommunen i samarbeid med andre offentlige etater bruker på å lage et par vertikale hull ved det samme fjellet, det gjenstår fortsatt å se.

Om noen lurer på kostnadene kan nevnes at Malvik kommune nylig vedtok etablering av et offentlig toalett ved et turområde i kommunen. Byggekostnad er satt til 750.000 kroner, stipulerte driftsutgifter (ved renhold hver 3. dag) er satt til 100.000 kroner. Kommunen søker om 200.000 kroner i tippemidler for tiltaket.

Kan noe lignende være aktuelt for Brønnøy kommune, som nå bruker millioner på å bygge den fjerde brua over Brønnøyosen?


For Torgarhaugen AS

Iver Dreiås