Hva var det som skjedde?

Jeg står for det jeg har skrevet i leserinnleggene mine, men jeg vil ikke belaste FAU, og jeg har derfor valgt å trekke meg som leder for FAU.

Liz Lakselv   Foto: privat

Debatt

Tåken har ligget tung over Brønnøysund og nærmest vært et manifest for tankene mine de siste dagene. I etterkant av leserinnleggene mine er det uttrykt at jeg har opptrådt uetisk, og at jeg ikke har fulgt reglene for hvordan man opptrer i en forening (foreldrerådet og FAU). Jeg fikk også tilbakemelding på at mange tror mine leserinnlegg er skrevet på vegne av FAU, og at jeg på denne måten har svekket tilliten til FAU. De samme opplever leserinnleggene som trakassering, mobbing og uthenging av folk - nettopp det jeg prøver å kjempe imot.

Jeg har ikke hatt noen personlig agenda for å gå ut i media og uttale meg om denne saken, og jeg har aldri hatt til hensikt å skulle kritisere verken lærere eller andre ansatte på Salhus skole. Som jeg skrev i mitt første leserinnlegg, så følte jeg at det var min plikt som valgt representant av foreldrerådet å si noe om tingenes tilstand. Jeg mener jeg har ytret meg saklig, kommet med påstander som underbygger Fylkesmannens tilsynsrapport og at min kritikk har vært rettet mot skoleeier, skoleadministrasjon og skoleledelse. Hvis noen føler seg støtt så beklager jeg det. Jeg står for det jeg har skrevet i leserinnleggene mine, men jeg vil ikke belaste FAU, og jeg har derfor valgt å trekke meg som leder for FAU.

Jeg har stått frem og vært en stemme for de som ikke blir hørt og tatt på alvor. Det at jeg nå blant annet har fått anklager om mobbing og trakassering gjør at dette blir en personlig belastning for meg og min familie. Dette syns jeg ikke er greit, men stemmen min stilner ikke riktig enda.

Hvorfor denne stillheten?

I BAs artikkel 10.07.2019 går det frem at sivilombudsmannen mener at kommunens reglement for kommunestyret og ansatte går lenger enn det loven gir anledning til. Dette er bekymringsverdig. Hva gjør dette med kommunen, og hvilke signaler gir dette? Er det ikke rom for ytringsfrihet og åpen debatt i Brønnøy kommune?

Lisbeth Holand påpekte en i artikkel i BA 19.06.2018 at saker som skulle bli behandlet i kommunestyret ofte drukner i sakspapirer, og at blant annet saken om revisjon av yrkesetiske retningslinjer ikke har vært gjenstand for offentlig debatt. Holand sier videre «Kjernepunktet i saka er om ansatte fortsatt skal frykte refs dersom de uttaler seg om forhold på arbeidsplassen som de mener bør endres?». Hva gjør dette med ytringsfriheten?

Gjertrud Krokaa tok også til ordet i BA 08.06.2018 og uttalte blant annet: «At man fritt kan si sin mening til rådmannen og andre ledere burde være en selvfølge, men når ytringsfriheten skaper så mange ubehageligheter for den som bruker den offentlig, at man mister motet, er det skapt en fryktkultur.»

I januar kunne vi lese i BA at Arbeidstilsynet, på grunn av ulike oppfatninger, vurderer om det er behov for å gjennomføre tilsyn med Brønnøy kommune. Kommunen fikk frist til 15. februar med å sende inn informasjon til arbeidstilsynet. Hvorvidt det er foretatt tilsyn med kommunen vet jeg ikke, men det er foretatt tilsyn ved Salhus skole og rapporten vil foreligge etter sommerferien.

Flere politikere i det sittende kommunestyret, samt påtroppende politikere, har tatt kontakt med meg. Noen vil bare høre hva jeg har å si, mens andre har gitt tydelig uttrykk for at dette er noe de vil ta tak i. Enkelte har sagt at de har vært i dialog med rådmann, med konkrete tiltak som skal iverksettes. Jeg får forhåpninger, føler at de lytter og vil vise handlekraft for å få det gjennomført tiltak og avgjørende endringer. Men så blir det stille – igjen. Hva skjedde egentlig her?

Jeg vet at det er sendt leserinnlegg til BA som omhandler påpekte problematikk, men som ikke blir publisert fordi det ikke står navn under. BA sier at «de bruker anonyme kilder noen ganger, men at de da vil vite hvem de er. Dette er grunnen til at leserinnlegg jeg nevner ikke er blitt brukt enda.» I en slik betent debatt er det få eller ingen, som tør å skrive navnet sitt.

Jeg har, fra andre som har vært i liknende situasjoner, blitt advart om at jeg må passe meg for jeg kommer til «å bli tatt». Det er uvisst for meg hva dette innebærer, men jeg har også fått beskjed om at jeg må passe på barna mine slik at de ikke får svi og blir hakkekyllinger. «Du må regne med å få ukvemsord slengt etter deg» er også kommentarer jeg har fått. Dette anser jeg som velmenende, men veldig alvorlige advarsler. Hvis det er sånn det er så er det vel ikke så rart at vi blir redde, og at stillhet er det som blir igjen?

Er det slik vi vil ha det i Brønnøy kommune?

Er det greit at vi blir skremt til taushet?

Er dette en kultur som skaper tillit og samhold?

Er det dette vil skal lære barna våre?

Hvem skal ta ansvar?

I forhold til debatten rundt tilsynsrapportene synes jeg det er bemerkelsesverdig at ansvar og ledelse har fått så liten plass og fokus. Opplæringsloven § 9a ble endret i 2017, og det er først nå at kommunen og Salhus skole setter dette i fokus. Dette burde vært førsteprioritet da loven trådte i kraft. Hva gjorde skoleadministrasjon og skoleeier da endringen trådte i kraft? Hva var fokuset da, og hva er fokuset nå? I BAs artikkel 13.07.2019 sier fungerende rådmann at «det tas på alvor og jobbes hardt med. Avvikene skal lukkes.» Ordfører har kommentert at «dersom det var så viktig, så burde politikerne bedt om det da saken ble behandlet i kommunestyret sist».  Jeg er rystet over at ordfører ikke ser sakens alvor, og at han ikke har sørget for at det er blitt gjort noe med dette tidligere. Avvikene hadde ikke vært der hvis skoleeier, skoleadministrasjonen og skoleledelse hadde tatt ansvar og gjort jobben sin. Selv om avvikene i tilsynsrapportene lukkes så er ikke arbeidet gjort. Det er vel heller da arbeidet starter. En ting er at det ser "pent ut på papiret", men det må også svare til virkeligheten.

Det er bestemt at ekstraordinært kommunestyremøte skal avholdes etter skolestart. Dette begrunnes med at det skal være faglig forsvarlig. Hvor faglig ansvarlig er det for lærerne og elevene å starte opp den 19. august med en så uavklart situasjon som vi befinner oss i nå?

Jeg hadde behov for synspunkt fra skoleleder som ikke er ansatt i Brønnøy kommune, og har derfor hatt dialog med en tidligere skoleleder i Osloskolen. Han uttaler følgende: «Etter å ha lest de forskjellige artiklene i BA reagerer jeg på passiviteten og motviljen som FAU-leder på Salhusskolen blir møtt med. Av det jeg leser er det godt dokumentert at mobbing forekommer på skolene i kommunen. Det er ikke moro for en lærer eller skoleleder når mobbing avdekkes, men man kan ikke la være å gjøre noe.
Etter 30 år i skolen hvorav de siste 18 årene som skoleleder, er min erfaring at man må arbeide på flere nivå for å komme mobbing til livs. Som skoleleder og / eller lærer, er man avhengig av at elever og foresatte har tillit til at man gjør og opptrer slik man skal. Tillit og respekt er ganske skjørt. Det er noe man hele tiden må arbeide for å opprettholde. For å oppnå tillit, må man lytte til elever og foresatte og vise at man tar dem på alvor. I tillegg til det relasjonsarbeidet, må en skole ha en felles forståelse av hva opplæringslovens § 9a innebærer for den enkelte medarbeider på skolen, enten man er renholder eller rektor. Det er skolens ledelse (rektor) som må sørge for at alle har denne forståelsen. Å ta tak i et utrygt skolemiljø er ingen enkel sak. Det er krevende og man vil bare lykkes dersom man inkluderer både foresatte og elever i dette arbeidet.
Etter det som er avdekket, har den enkelte skole ingen grunn til å vente med å sette i gang tiltak. Straks rapporten forelå, burde skolen satt i gang. Det er mye som kan gjøres uten at kommunestyret behandler saken. Det er de ansatte på skolene som må gjøre jobben, men da må man tørre å erkjenne at man har et problem. Dersom man ikke ser hvordan man kan gripe fatt i problemet, må man søke hjelp andre steder. Det nytter i alle fall ikke å si at man har tatt tak i problemet selv om det skulle være løst opp i noen enkeltsaker.»

Jovisst er det mye bra både i kommunen og på Salhus skole, og det skal vi ta vare på og ta med videre. Men akkurat nå er det avvikene som er påpekt, ansvar og ledelse som må ha fokus. Som svar på spørsmål fra BA uttalte jeg for noen dager siden: «Et slikt arbeid krever god ledelse og det bør derfor sikres at de som skal ha ansvar for dette arbeidet har tilstrekkelig kompetanse og tillit til å gjennomføre, følge opp og evaluere dette arbeidet.» Habilitet er avgjørende for at man skal ha tillit til prosessen, og det er derfor essensielt at dette løftes opp og belyses. Habilitet skaper en ryddig prosess og minsker faren for misnøye både underveis og i etterkant av prosessen. Kanskje kunne det være en ide at kommunens kontrollutvalg bestiller ekstern revisjon av kommunen i forhold til habilitet, skoleledelse og fryktkultur? Kanskje bør kommunen innhente ekstern hjelp og veiledning for å rydde opp?

Vi får håpe og tro at tåken letter og at det vil åpenbare vidsyn, åpenhet, mot og handlekraft!     

Liz Lakselv

Engasjert samfunnsborgerFAU-leder mener at Salhus skole bør vurdere ekstern hjelp

FAU-lederen ved Salhus skole mener at det må skje noe umiddelbart for å gjennopprette tilliten. - Dette arbeidet bør man kanskje få ekstern hjelp til, siden flere av sakene er så alvorlige, sier Liz Lakselv.

 

Sp i Brønnøy ber om ekstraordinært kommunestyre om skolerapport

Siste: Det blir ekstraordinært kommunestyremøte.

 

Dette sier oppvekstsjefen om møtet med FAU-lederen

Kjartan Paulsen møte FAU-lederen dagen etter at leserbrevet hennes stod på trykk.

 

 

 

En eksplosiv nasjonal økning i mobbesaker med ny paragraf

Etter at loven gjorde det lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever, er antall saker meldt inn til fylkesmennene er nær nidoblet.

 

Salhus skole får hard kritikk fra fylkesmannen

Tilsynsrapport pålegger skolen å jobbe bedre med elevenes skolemiljø.