Innspill fra Utdanningsforbundet

Debatt

I det siste kommunestyremøtet 19. juni, kom det forslag fra Paul Birger Torgnes (H) om å arrangere den årlige skolekonferansen etter sommerferien med mobbing som tema.  Utdanningsforbundet syns dette er et godt forslag, og nå er det også bestemt at skolekonferansen skal avholdes 28. august.

Intensjonen med den årlige skolekonferansen da den ble bestemt opprettet, var å skape en arena, hvor skoleeier (som er kommunestyret) og representanter for skolene (rektor, lærere, elever og foreldre) kunne møtes for å diskutere og utveksle erfaringer og informasjon. Dette for at skoleeier mer aktivt skulle kunne tilegne seg god innsikt og forståelse av skolehverdagen og Brønnøyskolens utfordringer, for slik å skape et bedre beslutningsgrunnlag før vedtak fattes i kommunestyret. Aktive skoleeiere er en forutsetning for utviklingsarbeidet i skolen, blant annet for å sikre at utviklingsarbeidet understøtter lokale behov og mål, og nasjonale mål.

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, ber vi om at ordfører og kommunestyret inviterer inn representanter fra elevrådene, FAU´ene og lærere representert ved sine tillitsvalgte fra alle skolene i Brønnøy til denne skolekonferansen. Det bør også gjøres ei vurdering om representanter fra barnehagene skal inviteres med, da nasjonal forskningsrapport viser at mobbing også kan forekomme i barnehagen. I følge barnehage.no så mobber barn i barnehagen først og fremst gjennom å stenge noen ute.

Mobbeproblematikken involverer alle parter; elever, foreldre, lærere, skoleledere og skoleeiere. Derfor er det viktig at vi alle sammen blir invitert og får muligheten til å møtes og medvirke den 28. august. Mobbing er et viktig og alvorlig tema og det er nødvendig at vi samarbeider kontinuerlig for å motvirke mobbing og sikrer at skolen skal være et trygt og godt sted for alle.

Det skal være nulltoleranse mot mobbing og Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud.

Merethe Paulsen Blomstervik, leder og HTV-vara Utdanningsforbundet Brønnøy

Bodil Karijord, HTV fra 1. august Utdanningsforbundet Brønnøy

Merethe Blomstervik, HTV-vara fra 1. august Utdanningsforbundet Brønnøy