Læringsmiljø og mobbing

Ingrid Smidesang  Foto: Jøran Horn

Debatt

I arbeidet mot mobbing må elevenes læringsmiljø forbedres. Læringsmiljøets kvalitet er avgjørende for elevenes læring og trivsel, og er forebyggende mot mobbing.

Nå er dette satt på dagsorden med rapport fra fylkesmannen angående mobbeproblematikk på Salhus skole. Selv om det nå stormer mest rundt Salhus skole, så er dette temaet aktuelt for alle skoler og elever.

På utdanningsdirektoratet sine heimesider kan alle lese fagstoff om læringsmiljøets betydning for elevene og hvordan et godt læringsmiljø opparbeides. Jeg vil med dette bidra med «fagstemmen» inn i diskusjonen.

Et godt læringsmiljø kan ikke vedtas, det må skapes.

Hva innebærer et godt læringsmiljø?

Relasjon elev-elev

Fellesskapsfølelsen er avgjørende for hvordan elevene opplever skolen. Elevenes skolehverdag er todelt; en del som omhandler fag og faglæring og en del som omhandler forholdet til jevnaldrende, vennskap, egne interesser, verdier, musikk, sport med mer. Skolen og lærerne må være engasjert i begge elevverdenene for å bygge et godt læringsmiljø.

Relasjon elev-lærer

Det er læreren som har ansvar for at klassen fungerer positivt, blant annet gjennom sine egne relasjoner til elevene og ved å regulere samspillet elevene imellom.

Lærere som er respektfulle og inkluderende i sin omgang med elevene, vil legge et godt grunnlag for positivt samspill også mellom elevene.

Lærerens klasseledelse er avgjørende for elevenes læringsmiljø. Lærerne må etablere og opprettholde klare regler og rutiner for samspillet og fellesskapet i gruppa, like mye ute som inne. Det må etableres en kultur for læring og et fellesskap som støtter læring og der alle elevene må føle tilhørighet. Læreren må ha omsorgsfull kontroll.

Samarbeid heim-skole

Samarbeidet mellom heim og skole er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Elevene trenger at skole og heim framstår samlet i å ville bidra til det beste for alle elevene.

Rektor

Rektor må til enhver tid ha elevenes læringsmiljø i fokus, både som forebyggende arbeid med å sikre et inkluderende læringsmiljø for alle elever, og rutiner for å jobbe med mobbesaker når de har oppstått.

Skoleeier

Skoleeiere som lykkes, kjennetegnes av en aktiv dialog fra klasserom til kommunestyre. De kjennetegnes også av en aktiv skoleadministrasjon med innsikt og kompetanse, og som delegerer ansvar og sikrer at alle kjenner sine ansvarsområder.

Jeg tror ikke det finnes bare en vei til Rom, men alle involverte parter må enes om gå en vei sammen. Tiden er inne for å starte arbeidet og ansvarsfraskrivelse, bagatellisering og bortforklaring må opphøre øyeblikkelig. Elevene trenger voksne som anerkjenner problemet, samarbeidet på tvers av roller og som setter i gang handlinger.

Ingrid Smidesang

Lærer