Barnehagenes fremtid i Brønnøy kommune

Linda Lorentsen (t.v.) er verneombud, mens Eli-Renate Hage og Tove Skille er tillitsvalgte i Fagforbundet for de kommunale barnehagene.  Foto: privat

De private barnehagene er allerede overtallig i Brønnøy kommune. Er politikerne for privatisering av barnehagene?

Debatt

I den senere tid har det vært en del fokus på barnehagene i Brønnøy kommune. Dessverre ser vi en markant nedgang i barnefødsler som igjen fører til at flere barnehageplasser står ledig. Dette gjelder både i privat og kommunal sektor.

I den forbindelse har vi nå kommet i en situasjon der de folkevalgte i Brønnøy skal avgjøre barnehagenes fremtid. Slik situasjonen er nå har kommunen vedtatt midlertidig nedleggelse av den kommunale barnehagen Flaggstanghaugen. Heldigvis klarte vi også denne gangen å unngå oppsigelser av fagarbeidere og assistenter på bakgrunn av den nye bemanningsnormen som trer i kraft 01.08.19.

På samme tid kommer det opp at den private barnehagen Barnetun bare har leiekontrakt med Brønnøy kommune ut barnehageåret 2019/2020. Barnetun ønsker nå å kjøpe eventuelt leie Flaggstanghaugen barnehage.

Konsekvensene for medlemmene i Fagforbundet vil da bli at enda en kommunal barnehage må legges ned, og det vil bli en ny runde med nedbemanning og oppsigelser. Nå mener vi at nok er nok! Politikerne må tenke på konsekvensen med valget av eventuelt leie eller salg av Flaggstanghaugen barnehage til Barnetun barnehage.

Etter flere runder med nedskjæringer og omrokeringer sitter vi nå igjen med ansatte med lang erfaring og kompetanse som fagarbeidere og barnehagelærere/pedagoger. Vi har de siste årene hatt fokus på minoritetsspråklige barn. Vi har en egen mangfoldskoordinator som har opparbeidet språkhager i hver av de kommunale barnehagene. Dette er noe alle barna i barnehagen nyter godt av under språkutviklingen. I tillegg er et av satsingsområdene til Brønnøy kommune språkløyper. Også innenfor dette er alle de ansatte godt kurset. Et av de andre satsnings områdene er PMTO (foreldretrening for familier som har barn med adferdsvansker). Her har de kommunale barnehagene egne utdannede PMTO-konsulenter/rådgivere som er til rådighet for foreldrene og de ansatte. De kommunale barnehagene var også valgt ut til å være med i et pilotprosjekt som omhandler hvordan vi organiserer hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar rammeplanens samfunnsmandat. Der var hovedfokuset hvordan vi kan organisere barnehagen slik at alle barn kan trives og utvikle seg der, gjennom mestring, medvirkning, læring i lek og danning. Dette gjør at barna i de kommunale barnehagene har stor deltakelse i barnehagens hverdag. Eksempelvis er barna med på å bestemme innholdet i barnehagehverdagen, som hvor vi går på tur og hva vi skal ha som tema. Vi bruker hverdagssituasjonen som læringsarena der de blant annet får være deltakende i daglig matlaging. Barna er med på å sette opp meny, de er med å tilberede maten, de dekker tralle med kopper og fat og smører maten sin selv. Her får de inn mye læring som telling, samarbeid og selvstendighetstrening.

Vi ser at barneantallet rår vi ikke over og at driften må tilpasses etter behov, men vi synes ikke det er greit at det igjen er de kommunale barnehagene det skal gå utover. Nå må politikerne se konsekvensen av valgmuligheten de står overfor. De private barnehagene er allerede overtallig i Brønnøy kommune. Er politikerne for privatisering av barnehagene?

På vegne av Fagforbundets medlemmer i de kommunale barnehagene,

Tove Skille, Eli-Renate Hagen, Linda Lorentsen

Tillitsvalgte i Fagforbundet og verneombud i Brønnøy barnehager 

 

  

Slik vil politikerne berge økonomien uten kutt på Nordhus og Hilstad

Skolekuttene var anslått til å spare inn rundt fire millioner kroner.