Debatt

Billigere SFO i Brønnøy

SFO er altså i ferd med å bli et tilbud forbeholdt familier med solid økonomi

Debatt

Skolefritidsordningen i Brønnøy er god – men prisen for å kjøpe plass der er altfor høy.

Kr. 2.900.- for hel plass, per barn, per måned – uten noen form for rabatt eller søskenmoderasjon – har vist seg å være mer enn mange klarer å betale. Dette har medvirket til at elevtallet har sunket kraftig – fra 224 i 2015 til 147 i 2018.

SFO er altså i ferd med å bli et tilbud forbeholdt familier med solid økonomi.

SFO er et godt pedagogisk og sosialt tilbud til de minste skolebarna. Barn som er ferdige på skolen tidlig på dagen, mens det ennå er mange timer til mor eller far er ferdige på jobb.

Brønnøy arbeiderparti mener det er usosialt – og urettferdig – at unger fra lavinntektsfamilier ikke får mulighet til å ta del i kommunens gode skolefritidsordning. Playstation er artig nok til sitt bruk, men det er ikke en god erstatning for daglig uteleik, svømming, leksehjelp, kreativ utfoldelse, trygge voksne og gode venner.

Regjeringen jobber med en finansieringsmodell for gratis SFO for de med lavest inntekt. Brønnøy arbeiderparti mener at dette vil gi et uheldig «sosialhjelps»-preg på et tilbud som burde være gratis for alle. Vi mener arbeiderpartiets landstyrevedtak om gratis aktivitetsskole for alle førsteklassinger er bedre, mindre byråkratisk og et nødvendig løft for å styrke det pedagogiske tilbudet til de minste barna. (Vi vet jo at tidlig innsats er det som hjelper best i forhold til seinere frafall fra utdanning).

I påvente av at Stortinget bestemmer seg for en nasjonal løsning, ønsker Brønnøy arbeiderparti å gå foran. Vi har nå erfart hva som skjedde da prisen ble satt opp; Det ble færre barn i SFO, og dermed ingen innsparingseffekt. Nå ønsker vi å gå motsatt vei: Sette ned prisen og gi alle foreldre muligheten til å kjøpe plass i en trygg, sosial og pedagogisk god skolefritidsordning.

For Brønnøy Arbeiderparti

Gjøran Engen

Siv Aglen

Audhild Bang Rande