Kommentar til leserbrev

Debatt

Kommentar til leserbrev fra avtroppende områdesjef akutt/kirurgi Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 12.  april 2019.

Vi får nå i Svein Arne Monsen sitt leserbrev og også tidligere i uka fra tillitsvalgte ved Helgeland Sykehuset (HSYK) sitt varslingsbrev fått bekreftet fra «innsiden» av HSYK, det vi i «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» lenge har hatt kraftig mistanke om.

Når vi har kjørt våre analyser vedrørende bruk av statistikk, sjekket dette mot Statistisk sentralbyrå, og fått kvalitetssjekket våre økonomiske modeller av konsernkompetanse, har vi har etterhvert blitt sikre på at denne prosessen i HSYK er «rigget», den er forsøkt manipulert av sentrale krefter i HSYK sin administrasjon. Nå er dette bekreftet, vi forventer en umiddelbar reaksjon fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdóttir i HSYK, hvor navngitte personer blir fristilt fra prosessen videre, Bjørn Bech Hansen og Fred Mürer må bli permittert fra sine stillinger, alle prosesser og dokumenter de har farget må bli kontrollert av uhildet kompetanse som blant annet ikke har bindinger mot Deloitte, åpenbare feil og manipuleringer i grunnlaget må og bør fjernes.

Grunnlaget som har blitt brukt for å komme frem til disse åpenbare uriktige konklusjoner som senere er blitt fremlagt for HSYK styret må bli offentliggjort, slik at senere og forhåpentligvis riktige grunnlag kan etterprøves og gjennomregnes av blant annet denne gruppen.

Våre tidligere fremstillinger er kvalitetssjekket, de grunnlag vi har brukt i leserinnlegg og høringssvar har frem til i dag ikke blitt tilbakevist som uriktige med en faglig begrunnelse.

I HSYK styremøte den 27.03.2019 ble en revidert utgave av bærekraftsanalysen til Deloitte presentert for styret, analysen ble presentert etter oppdrag fra administrasjonen i HSYK.  I forkant av en slik analyse har man visse forventninger om resultatet er basert på de ulike lokasjonene som er aktuelle. Bærekraftsanalysen slik den foreligger inviterer ikke til dette.  Det er foretatt en presentasjon av tall uten at man beskriver hvordan disse er fremkommet. 

Om HSYK har et reelt ønske om en transparent prosess, så har man definitivt ikke lyktes.

Når beregningene som ligger til grunn ikke er presentert, mister man muligheten til å analysere de tallene som fremstilles og muligheten til å komme med konstruktive konkrete innspill videre. Heldigvis kjøres det parallelle prosesser i andre helseforetak i Norge i dag, som er betydelig bedre og mere gjennomsiktige, dette gir mulighet til å foreta noen sammenlignende analyser.

Prosessen i Sykehuset innlandet er til forveksling helt lik HSYK, bare i større skala.  Sykehuset innlandet er ca. fire ganger større i folkemengde, de lander nå på en modell med ett stort akuttsykehus, plassert i geografisk sentrum utenfor bysentra. Dette vil si at mange av momentene i HSYK er like med de man finner i sykehuset innlandet.   

I HSYK har det vært gjennomført en utviklingsplan denne er fra 17.10.2014 utført av OEC, planen gir flere gode momenter om man har ett ønske om å foreta en objektiv prosess.  I denne prosessen ble ett vidt spekter av ansatte delaktig i prosessen, noe som medførte at alle arbeidslivet sine regelverk ble og var ivaretatt (Hovedavtaler og arbeidsmiljølov), i motsetning til Ekstern ressursgruppe og bærekraftanalysen fra Deloitte sin fremstilling, en toppstyrt og som det nå ser ut mektig manipulert fremstilling, som senere er fremlagt for styret i HSYK.

Noe av det viktigste momentet man tar med seg i denne type prosesser er at man starter bredt. Siden man ennå ikke er kommet til noen beslutninger er det viktig at man ikke begrenser styrets mulighet til å kunne foreta reelle valg. 

Om man i denne fasen begrenser utfallsrommet foretar administrasjonen begrensninger som den ikke har myndighet til å gjøre i forhold til gjeldene offentlig regelverk og kutyme. 

Det er derfor særdeles alvorlig at en Rana-dominert administrasjon på eget initiativ utelukker Mosjøen og aksen som alternativ i analysen. 

Når dette gjøres i en bærekraftsanalyse, en analyse som består av avanserte beregninger av og om sammenhenger, som mange i styrerommet ikke har faglig mulighet til å utfordre, blir dette alvorlig. 

Vi har ikke funnet i noen styrevedtak i HSYK, at styret selv har utelukket noen alternativer.  

Dette har igjen medføret at endel av makten som skal ligge i styrerommet er overført til administrasjonen. 

Dette er i strid med det prinsippet som ble innført med Helseforetaksmodellen, og vi kan ikke se annet enn at styret i HSYK nå må gjøre store grep for å igjen «selv å få styrefart på egen skute».

Hvis styreleder i HSYK Dag Hårstad og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ikke makter å ta tilbake styringen av prosessen, foreslår vi at Helse Nord ved styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Lars Vorland tar aktive grep for å få prosessen HSYK 2025 på skinner igjen.

For Facebook-gruppa Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland

Svein Eirik Forsmo

Jan-Kjetil Grøftrem