Tingrettene på Helgeland

Roald Tørrissen var sorenskriver i Brønnøy i over 20 år.  Foto: Matti Riesto

Debatt

Det er viktig å understreke at dette – i hvert fall så langt – kun er ett av mange innspill til domstolskommisjonen. Forslaget til Rolf Selfors synes dessuten åpenbart å være fremmet i egenskap av leder for Rana tingrett, mens lederansvaret for de to andre domstolene på Helgeland ikke kan ses å være ivaretatt, noe kommisjonen i sin rapport i oktober eller senere selvsagt må vektlegge.

Domstolskommisjonens mandat er gitt av Domstoladministrasjonen, der man i flere tiår har hatt som målsetting å redusere antallet tingretter. Etter flere mislykte forsøk på å få Stortingets tilslutning til dette, endte man i stedet opp med dagens ordning med felles ledelse av flere domstoler. Sorenskriveren i Rana var den gang en sterk talsmann for ordningen, som nå i to år har fungert på Helgeland. Tilsvarende ordninger er etablert/under etablering flere steder i landet, noe som skulle tyde på at dette kan være en varig fremtidig løsning. Også Stortinget har godkjent dette som alternativ til sammenslåing av de mindre tingrettene i Distrikts-Norge. Derimot har man på det hold aldri pålagt eller generelt tillatt Domstoladministrasjonen å redusere antallet tingretter.

Når sorenskriveren i Rana, uten annen begrunnelse enn de opplyste nye tanker fra domstolskommisjonen, nå igjen går inn for en sammenslått sentralisert løsning, er dette likevel ikke overraskende. Det bekrefter jo bare for det første den mistanken man ved de to andre tingrettene har gitt uttrykk for, om at dette hele tiden har vært hans målsetting på sikt.

Nytt i saken, som man fra Ranas side nå ser som en mulig trussel også for deres del, er at selv Rana tingrett vil bli for liten til eventuelt å bli utvalgt som spesialdomstol for barne- og familiesaker. Dette forklarer kanskje den nye vrien nå.

Jeg skal ikke her gå nærmere inn på de argumentene som ses brukt i favør av Rana som enelokalisering for en ny sammenslått stor sentralisert tingrett for Helgeland.

Men på punktet om rekrutteringsproblemer vil jeg likevel nevne at i de mer enn 20 årene jeg satt som sorenskriver i Brønnøy – og før det – har det alltid vært mange og gode søkere til dommerembetene og dommerfullmektigstillinger både i Brønnøy og Alstahaug. Også på saksbehandlersiden har man alltid hatt god tilgang på kvalifiserte og stabile medarbeidere. Derimot kan det etter at ordningen med felles ledelse og tjenesteplikt i flere domstoler ble etablert, for meg se ut som om antallet søkere til tingrettsdommerstillingene her har vært synkende. Usikkerhet med hensyn til den lokale tingrettens fremtid har nok også innvirket på saksbehandlersiden.

Selv om dette nye innspillet dessverre vil kunne være med på ytterligere å forsterke denne tendensen, er det ingen grunn for befolkningen og politikerne på resten av Helgeland å gi opp kampen for sine lokale tingretter. Et eventuelt vedtak om nedleggelsene ligger riktignok langt frem i tid, men det er likevel viktig at alle mulige påvirkningskanaler tas i bruk allerede nå.

Roald TørrissenBrønnøy tingrett foreslås nedlagt

Sorenskriveren foreslår å legge ned tingrettene i Brønnøy og Alstahaug

Sorenskriver Rolf Selfors anbefaler at tingrettene på Helgeland samlokaliseres på Mo i Rana, i praksis nedleggelse av Alstahaug og Brønnøy tingrett. 

Dommerstilling i Brønnøy på liste over mulige innsparingstiltak

To dommerstillinger i Alstahaug og Brønnøy er truet av et innsparingskrav fra Domstolsadministrasjonen (DA). Sorenskriver Rolf Selfors sier han vil gjøre det han kan for å beholde disse stillingene.

 

Digitalt fremskritt for domstolen

Fredag gikk startskuddet for domstolens aktørportal i Brønnøy tingrett. Dette er starten på en ny digital hverdag.

 

Tingretten skal styres permanent fra Rana

Domstolsadministrasjonen (DO) mener felles ledelse er en ny måte å tenke domstolsledelse på.Brønnøy får sorenskriver i Mo i Rana

Sorenskriver Roald Tørrissen ble ikke hørt. Får ikke lokal etterfølger.

 

Stortinget stopper tingretts-sammenslåing

Brønnøy tingrett får bestå, foreløpig.