Om prosessen Helgelandssykehuset 2025

Arbeidet med denne høringsuttalelsen startet med et møte i Brønnøysund 7. januar.  Foto: Bente Milde

Debatt

Det er for tiden spennende å være lokalpolitiker på Helgeland. Store, viktige saker som vil påvirke fremtidig utvikling og bosetningsmønstre i vår region utredes og behandles. Det hviler, som alltid, et stort ansvar på oss som ordførere i slike prosesser. Mange mener så mangt om de ulike sakene, og man bombarderes med argumenter med utspring i mer eller mindre vikarierende motiv fra alle kanaler i disse dager.  Hvordan vi håndterer egen kommunes behov mot regionale konsekvenser er en balansegang det krever kløkt og mot å stå i. Slik er det også i sykehussaken, og den pågående prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025.

En ekstern ressursgruppe har utarbeidet en foreløpig rapport med en anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas Helgelandssykehus. Helgelandssykehuset har invitert til å gi høringsinnspill til rapporten, med høringsfrist 1. mars. Rapporten anbefaler at framtidens spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland skal bestå av ett stort akuttsykehus lokalisert til Mo i Rana, med tre distriktsmedisinske sentre (DMS) lokalisert i Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund.

Framtidens spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland er viktig for alle oss som bor i regionen. Helgeland, med sin desentraliserte struktur og spredte befolkning, lokalisert på øyer, kyst og innland, er avhengig av en forutsigbar og trygg spesialisthelsetjeneste. Tryggheten om å nå fram til hjelp når det virkelig haster, uavhengig av vær, vind og føreforhold, er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for befolkningen. Dette prinsippet kjenner ikke kommunegrenser. Det er ikke tilfredsstillende for oss som ordførere at tilgjengeligheten til medisinsk hjelp i enkeltkommuner prefereres på bekostning av andres. Det er derfor avgjørende at kommunenes stemme blir hørt i denne høringsrunden, siden kommunene faktisk representerer den samlede befolkningen på Helgeland.

Med erkjennelsen av at denne saken er av regional betydning, tok vi, ordførerne fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad, initiativ til utarbeidelsen av et felles høringssvar i et møte i Brønnøysund 3. januar. Høringsuttalelsen fra våre samlede kommuner kan potensielt representere synet til hele 71 % av kommunene på Helgeland.

Kommunestyrene i de aktuelle 12 kommunene vil med dette høringsforslaget inviteres til å se egen kommunes ønsker og behov i sammenheng med det samlede helsetjenestetilbudet i regionen. Et best mulig helsetilbud for hele Helgelands befolkning vil, etter vår vurdering, være avgjørende for Helgeland som framtidig bo- og arbeidsregion, og for vår samlede videre utvikling i de neste tiårene.  Å stå samlet om denne høringsuttalelsen vil kreve kloke og helhetstenkende kommunestyrer, som også evner å se utover egen kommunegrense. All erfaring tilsier at kommunestyrene i våre respektive kommuner evner å ta kloke beslutninger i slike store saker.

Vi mener entydig at framtidas Helgelandssykehus må plasseres sør for Korgfjellet. Samtidig hevder vi at ingen per i dag har kunnskap nok til å angi helt nøyaktig lokalisering for et framtidig sykehus. Det konkrete tomtevalget kan først tas etter at det er gjennomført lokale og regionale konsekvensutredninger, blant annet som følge av plan- og bygningsloven. Det bør utredes ulike tomtealternativer på strekningen Sandnessjøen – Mosjøen, inkludert eksisterende sykehustomter, for å identifisere den samlet sett mest fordelaktige konkrete lokaliseringen av det framtidige sykehuset.

Det problematiseres fra flere at området betegnet som «sør for Korgfjellet» ikke er en nøyaktig stedsangivelse. I den forbindelse er det betimelig å minne om at Rana kommune, som Norges fjerde største kommune i areal, heller ikke fremstår som et «konkret sted». Strekningen Sandnessjøen - Mosjøen er på knappe 60 km. Rana kommune har et areal på ca 4 500 km. Vi mener at det med det kunnskaps­grunnlaget som eksisterer på nåværende tidspunkt ikke vil være mulig å spesifisere beliggenhet av et framtidig sykehus nærmere enn «nord eller sør for Korgfjellet».

I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene. Vi tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere på Helgeland. Dette er i tråd med helseministerens vektlegging av pasientens helsetjeneste. Ressursgruppas foreløpige innstilling derimot, anbefaler en løsning som gir optimale helsetjenester til befolkningen nord for Korgfjellet, på bekostning av flertallet på Helgeland generelt, og befolkningen på Sør-Helgeland spesielt.

Hovedkonklusjonen i høringssvaret er at Helgelandssykehuset på dette tidspunktet i prosessen bør vedta struktur; ett stort akuttsykehus på Helgeland, samt vedta område; sør for Korgfjellet.

Vi 12 står samlet bak denne konklusjonen.

Bård Anders Langø                                       Johnny Hanssen

Ordfører                                                       Ordfører

Alstahaug kommune                                     Brønnøy kommune


John-Erik Johansen                                       Bjørn Ivar Lamo

Ordfører                                                         Ordfører

Dønna kommune                                           Grane kommune


Harald Lie                                                     Arnt Frode Jensen

Ordfører                                                         Ordfører

Hattfjelldal kommune                                   Herøy kommune


Ivan Haugland                                               Andrine Solli Oppegaard

Ordfører                                                         Ordfører

Leirfjord kommune                                       Sømna kommune


Per Pedersen                                                  Jann Arne Løvdahl

Ordfører                                                         Ordfører

Træna kommune                                           Vefsn kommune


Andre Møller                                                Kari Anne B. Andreassen

Ordfører                                                         Ordfører

Vega kommune                                             Vevelstad kommune