De borgerlige partiene på Stortinget prioriterer fylkesveiene

Selv om det allerede blir brukt betydelige midler på fylkesveiene, er vi alle enige i at vedlikeholdsetterslepet er stort, og at det derfor fortsatt er behov for styrking

Jonny Finstad og Margunn Ebbesen 

Debatt

Fylkesveinettet utgjør 48 % av det totale offentlige veinettet i Norge, og disse binder sammen distrikt. Mange av fylkesveiene er viktige regionale veier av stor betydning for verdiskaping og bosetting i distrikts-Norge. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har vokst seg stort over flere tiår. H, Frp, V og Krf tar dette på alvor og gjennomfører nå ytterligere tiltak for å redusere etterslepet.

I 2010 ble store deler av veinettet overført fra staten til fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen. Reformen ble gjennomført av den rødgrønne regjeringen, og medførte at ansvaret for styring og kontroll med 17000 km riksvei ble overført fra staten til fylkeskommunene. Dette var veistrekninger med store vedlikeholdsbehov. Reformen ble gjennomført uten å gi fylkeskommunene tilstrekkelige økninger i bevilgningene og uten noen plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skulle reduseres. Vår regjeringen har sørget for at Nord Norges andel av bevilgninger til drift/vedlikehold og investeringer i veisektoren har økt betraktelig. Mens siste rødgrønne regjerings budsjett for 2013 hadde 2.896 mrd til disposisjon, har denne regjeringen økt dette til 5.060 mrd for 2017. Likevel hevder altså de rødgrønne i Nordland at regjeringen ikke satser på Nord Norske veier?

Dagens regjering med H, Frp og V har sammen med Krf iverksatt tiltak som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Først og fremst er kommuneøkonomien styrket og rammetilskuddene til fylkeskommunene er økt. I tillegg er det tilført ytterligere midler til fylkeskommunene som skal benyttes til fornying og vedlikehold, inkludert nødvendig oppgradering av tuneller. I gjeldende NTP er det satt av 15,6 mrd. Kroner til vedlikehold og fornying av fylkesveinettet, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet og midler til rassikring. Sammen med satsingen på riksvei, bane og kyst er dette en historisk satsning på samferdsel.

Selv om det allerede blir brukt betydelige midler på fylkesveiene, er vi alle enige i at vedlikeholdsetterslepet er stort, og at det derfor fortsatt er behov for styrking. I forrige uke fikk regjeringspartiene sammen med Krf vedtatt et forslag i Stortinget om å utrede en belønningsordning som skal styrke fylkeskommunene ytterligere, og gjøre det enklere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Ordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Dette er ei løsning som ivaretar fylkeskommunens ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst. I denne sammenheng er det også viktig å vurdere hvordan eksportveier, både fylkes- og riksveier, kan rustes opp til å dekke næringslivets transportbehov. Dette er også i tråd med Jeløya plattformen.

Ei slik belønningsordning vil gi fylkeskommunene enda et verktøy for å redusere vedlikeholdsetterslepet og bygge sikre og fremkommelige veier. Men det handler også om fylkeskommunens vilje til å ville prioritere veivedlikehold i sine budsjetter.

Stortingsrepresentantene fra Høyre

Jonny Finstad, medlem transportkomiteen

Margunn Ebbesen, medlem av næringskomiteen