Debatt:

– Norge bør ha tre måneders forbruk av korn i beredskap

Vega Bonde- og Småbrukarlag er blant annet opptatt av beredskapssiden av landbruket.

– Kornarealet i drift er nå mindre enn da opptrappingsvedtaket i landbruket kom i stand i 1974, etter initiativ av daværende stortingsrepresentant Berge Furre (SV). Det ble da vurdert som en trussel mot norsk matsikkerhet at det ikke ble dyrket stor nok andel korn i Norge, skriver leder Oddvar Nikolaisen i Vega Bonde- og Småbrukerlag i en uttalelse.  Foto: Ingvar Andersen

Debatt

Etter årsmøtet har Vega Bonde- og Småbrukarlag to uttalelser.

Økt matproduksjon på norske ressurser

Vega Bonde- og Småbrukarlag mener det norske landbruket skal utnytte arealressursene både på innmark og utmark for å produsere mat og kulturlandskap i størst mulig grad. Kornjord skal brukes til å produsere korn, grønnsaker skal produseres på jord som er egnet til det. Resten av det dyrka arealet skal det produseres gras på. Beite må utnyttes i større grad.

Kornarealet i drift er nå mindre enn da opptrappingsvedtaket i landbruket kom i stand i 1974, etter initiativ av daværende stortingsrepresentant Berge Furre (SV). Det ble da vurdert som en trussel mot norsk matsikkerhet at det ikke ble dyrket stor nok andel korn i Norge. Vega Bonde-& Småbrukarlag ønsker mer korndyrking og gjeninnføring av nasjonale beredskapslagre av korn for minst tre måneder forbruk. Årets jordbruksforhandlinger må gi økte kornpriser. Endring i prisnedskriving må tas over tid slik at økt kraftforpris kan kompenseres av økt arealtilskudd for grasproduksjon på arealer under 250 dekar.

I Nordland har vi liten produksjon av potet og grønnsaker. Grønnsaker får stadig større plass på tallerkenen. Vega Bonde-& Småbrukarlag mener det må legges til rette for økt produksjon mot det lokale markedet.

I Nordland har vi mye beiteressurser som ikke er utnyttet. Beiting på øyer og i utmark gir viktige forenheter til dyrene, men betyr også mye for folk, flora og fauna. Der rovdyr er et problem må effektiv rovdyrforvaltning ta ut skadegjørere raskt.

Investeringer i landbruket

Vega Bonde- og Småbrukarlag mener at all bruk av investeringsmidler må ha som kriterium at det er gårdens ressursgrunnlag som skal være basis for utbyggingen. Et visst skjønn kan utvises ut fra lokale faktorer, men å øke kapasiteten i en produksjon med overproduksjon vil i utgangspunktet bare øke problemene. Først må en nedskalere produksjonen på bruk som har langt større produksjon enn det gårdens ressursgrunnlag tilsier.


Vega Bonde- og Småbrukarlag

Oddvar Nikolaisen, leder