Debatt

Til kommunestyret ved ordfører Johnny Hanssen

Les brevet fra FAU ved Salhus, Flaggstanghaugen, Furutoppen og Toftsundet.

Illustrasjonsfoto 

Vi observerer utslitte og bekymringstunge ansatte, som også selv uttrykker at de er slitne

Debatt

Onsdag 6/12-17 hadde FAU i de kommunale barnehagene i Brønnøy (Salhus, Flaggstanghaugen, Furutoppen og Toftsundet var representert) et møte angående bemanningssituasjonen i barnehagene i Brønnøy.

I møtet ble det uttrykt stor bekymring, både i forhold til de ansatte og ikke minst barna våre.

Vi observerer utslitte og bekymringstunge ansatte, som også selv uttrykker at de er slitne. Det er høyt tempo og dårlig samvittighet i forhold til barna, og de synes tidvis det grenser til uforsvarlig drift (ref.: Utdanningsforbundets artikkel i BA). Vi observerer og hører mange bekymringsverdige episoder og hendelser i barnehagene, der barna ikke får den oppmerksomhet, trygghet og daglige omsorg som de burde ha, dette mener vi er uholdbart.

Vi merker oss et stort sykefravær blant ansatte, mange vikarer og flytting av personale mellom barnehagene, noe som gjør barna enda mer utrygge i forhold til voksne de kjenner og er trygge på.

Vi setter spørsmålstegn ved vikarbruken i forhold til innsparinger som denne nedbemanningen var ment til. Det kan da ikke i lengden lønne seg å drive sånn, at de ansatte er så utslitte at de blir syke og det må brukes penger på vikarer?

For å underbygge vår bekymring, vil vi komme med noen eksempler på observasjoner vi som foreldre gjør og har gjort, som viser at nedbemanningen har fått for store konsekvenser.

* Ansatte har ikke oversikt over hvor alle barn er, de har for mange å holde styr på

* Det er kaos i hentesituasjoner, der det er for få voksne med barna

* Foreldre har funnet barn ute sammen med andre barn som ble hentet, uten klær og uten tilsyn av voksne

* Barn blir sittende unødvendig lenge på do, fordi de ansatte ikke har tid til å hjelpe dem. og det meldes om barn som ikke tør å gå på do i frykt for å ikke få hjelp i det hele tatt.

* De ansatte er tydelig preget over situasjonen og virker oppgitt og slitne – særlig på slutten av dagen.

* Pedagogiske ledere må, i tillegg til sin stilling, gå inn som vikar for styrer, uten at det blir satt inn vikar på avdelingen

* Foreldre opplever lite kontakt med de ansatte, da de ikke har tid og foreldre vil da ikke ta de ut av situasjoner hvor de er alene med mange barn, noe som medfører at foreldre ikke får tilbakemelding på barnas barnehagehverdag

* Bleieavvendende barn opplever oftere og oftere «uhell», fordi det ikke er voksne nok til å hjelpe dem på do i tide

* Det er observert flere barn ute alene, uten tilsyn, fordi de voksne må hjelpe andre barn med påkledning/andre barn må på do etc.

* En mor opplevde tilvenning av barnet som kaotisk og uorganisert. Det var tidvis for lite ansatte per barn, en gang én voksen på åtte småbarn (0-3 år), og moren opplevde også å bli «brukt som ressurs», da de andre to ansatte ble opptatt med to barn som krevde det, denne moren ble da sittende med sju barnehagebarn

* Avdelinger har blitt slått sammen på morgen og ettermiddag, som har resultert i at en voksen alene har hatt ansvar for opptil 20 barn

* Det er stor rullering på ansatte, ikke alltid lett å vite hvem som til enhver tid jobber i barnehagen. Dette er frustrerende og utrygt for både foreldre og barn, også en påkjenning for de ansatte.

* Barna kjenner ikke navnene på dem som er på jobb og de kjenner ikke barna

* En forelder opplevde at en ansatt begynte å gråte i fortvilelse da hun påpekte kaoset i hentesituasjon

* Ansatte har uttrykt at de ikke har tid til å se enkeltbarnet. Får barna da den omsorgen og utviklingen de skal ha i en barnehage?

* En mor ble fortalt av en ansatt at det en ettermiddag var kun en voksen på 11 barn fra 0–3 år i halvannen time. Dette «løste seg» med at en annen ansatt gikk overtid. Dermed ble det to voksne på 11 småbarn.

* Et større barn kom seg over på småbarnsavdelingen og slo løs på et mindre barn. Dette ble oppdaget av en forelder i hentesituasjon, som måtte varsle de ansatte

Det er mange av oss som sitter med et inntrykk av at de ansatte ikke har lov til å uttale seg om arbeidshverdagen sin. Blir det da formidlet ut at det er for lite ansatte og om barnehagen drives forsvarlig?

Vi reagerer også på at det uttales at barnehagene i kommunen drives effektivt. Er det et mål at barna våre skal behandles effektivt? Er ikke omsorg, trygghet og sikkerhet viktigere enn effektivitet?

Vi er bekymret for barnas trygghet og sikkerhet i barnehagen, for barnas og de ansattes helse.

Flere foreldre forlater barna i barnehagen og drar på jobb med klump i magen, vil barnet få en trygg og god dag, men den omsorg de skal ha?

Vi håper dere tar dette til etterretning og har dette med i tankene når budsjettet for neste år skal settes.

Mvh

Styrene i FAU Salhus, Flaggstanghaugen, Furutoppen og Toftsundet barnehage,

Kine Lund

Janne Lise Karlsen

Nina Kristin Gaard

Lene Mari Krokaa

Tommy Almendingen

Line Ibsen Larsen

Tove Bøkestad Utvik