Opplysningsvesenet slipper nabovarsling i Brønnøy

Får unntak for enkle tilfeller.
Plan og bygningsloven § 21-3- annet ledd
  • Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er varslet, dersom den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles.
Brønnøy

Opplysningsvesenets fond (OVF) forvalter Den norske kirkens eiendommer og er en stor tomteeier i Brønnøysund. De siste årene er flere av festetomtene blitt innløst, og nå har fondet bedt Brønnøy kommune om å bli fritatt for nabovarsel ved innløsing av festetomter i Brønnøy.

Bjørn Morten Johansen og Wenche Lille Fagerland i Brønnøy kommune byggesak og oppmåling skriver i sitt svarbrev at de har forståelse for at nabovarsling i forbindelse innløsningssaker kan være tidkrevende på grunn av omfanget av innløsingssaker.

De viser til plan og bygningsloven § 21-3- annet ledd, som tillater unntak.

- I de innløsningssaker der det er etablerte forhold og tomten er utbygd, vil fritak for nabovarsel være aktuelt. Arbeidet vil i disse sakene ikke, eller i liten grad, berøre naboer. Det gis med dette fritak for nabovarsel i innløsningssaker hvor festetomten er utbygd, og hvor fradeling ikke medfører endring av andre forhold ("uendret bruk"), skriver avdelingsingeniør Johansen og saksbehandler Fagerland.


- Det finnes mange rare oppfatninger om oss

Opplysningsvesenets fond er i Brønnøysund for å møte befolkningen.

 

- Betaler de nok?

Trine Stoveland (fristilt) reiser spørsmålet om Opplysningsvesenets fond betaler nok eiendomsskatt i Brønnøy.

 

Festeavgiften doblet

Kommunen må betale over dobbelt så mye i året for å leie rådhustomta.