Plansjefen avviser uriktig Gåsholman-prosess

Plansjef Gunvald Eilertsen i Brønnøy redegjør for behandlingen av arealplanen.

På denne bakgrunn kan det vanskelig hevdes at behandlingsprosessen for denne lokaliteten ikke har skjedd på en forsvarlig måte

Gunvald Eilertsen

Ifølge plansjef Gunvald Eilertsen er kommuneplanens arealdel politisk og administrativt riktig behandlet.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

I et leserinnlegg er Olav Ellingsen og Heidi Hansen kritiske til prosessen som har ført til godkjenning av et akvakulturområde ved Gåsholman.

De etterspør blant annet høringsrunder og politisk behandling. BAnett har bedt plansjef i Brønnøy Gunvald Eilertsen om kommentar til deres beskrivelse av prosessen.

Eilertsen svarer dette om saksbehandlingen:

"Et nytt akvakulturområde ved Gåsholman var med på plankartet da kommuneplanens arealdel ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget den 14.03.2018. Nordland fylkes fiskarlag kom da med et høringsinnspill dat.30.08.2018 / 24.08.2016 hvor de uttrykte seg sterkt mot forslaget og Fiskeridirektoratet frarådet også denne lokaliteten i sin uttalelse dat. 18.06.2018. Området var uendret med da planutvalget den 26.06.2019 vedtok nytt offentlig ettersyn.

I formannskapet den 25.09.2019 og kommunestyret den 02.10.2019 ble det tatt stilling til innsigelsesspørsmål i saken. Gåsholman var også her med på plankartet.

Akvakulturområdet Gåsholman var som kjent også med da kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet med innsigelse av formannskapet den 06.05.2020 og kommunestyret den 24.06.2020.

På denne bakgrunn kan det vanskelig hevdes at behandlingsprosessen for denne lokaliteten ikke har skjedd på en forsvarlig måte, både i forhold til offentlig ettersyn og politisk behandling." 

Gåsholman-ja fra politikerne: – En ganske åpenbar sak

Formannskapet vedtok også å be om at en del innspill fra høringsrunden blir hensyntatt i den videre behandlingen.

 

 

Her ligger flyvraket ved Gåsholman

Motoren er hevet, men rundt 100 meter fra Less Gåsøya ligger det rester av et engelsk jagerfly.

 


Avviser «tåkelegging»

Rolf Nordmo avviser at Codfarm AS utelater viktig faktainformasjon i sin søknad.

 Fiskarlag og naboer kritiske til oppdrett ved Gåsholman

Brønnøy fiskarlag mener at Gåsholman-området er altfor viktig for fiske til at det kan tillates oppdrett der.Torgnes-selskap søker om torskeoppdrett ved Torget

Codfarm AS gjør klart for ny satsing på torskeoppdrett. Søker om anlegg utenfor Torget.

Etterlyser næringsinnspill

Overraskende få innspill til nye næringsarealer.Trenger næringstomter

Brønnøy kommune trenger flere næringstomter.