Følg kommunestyret i Brønnøy live

Følg sendingen fra dagens kommunestyre i Brønnøy.
Nyheter

Onsdagens møte ble åpnet med orientering om Kofa-saken mot Brønnøy Havn. Denne saken var ikke på innkallingen og orienteringen gjennomføres av rådmann Helge Thorsen.

Kommunestyret har følgende saksliste:

PS 38/20 Omorganisering av ROP-tjenesten i Brønnøy kommune

PS 39/20 Brønnøy Havn KF - Forvaltningsrevisjon

PS 40/20 Brønnøy Havn KF - Budsjettregulering 2020

PS 41/20 Brønnøy Havn KF - Årsregnskap medrevisjonsrapport 2019

PS 42/20 Valg av meddommere til Brønnøy Tingrett forperioden 2021-2024

PS 43/20 Valg av lagrettsmedlemmer for perioden 2021-2024

PS 44/20 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024

PS 45/20 Valg av Skjønnesmedlemmer for perioden 2021-2024

PS 46/20 Råd for likestilling av funksjonshemmede - Endringav navn og reglement

PS 47/20 SFO satser 2020

PS 48/20 Vedtekter for kommunalt næring- og landbruksfond

PS 49/20 Strategisk næringsplan

PS 50/20 Utredning av interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester mellom NAV- kontorene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad

PS 51/20 Privat forslag til detaljreguleringsendring for del av Buøy sør (PlanId 2017003) - 2. gangs behandling

PS 52/20 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøykommune - planvedtak

PS 53/20 Nordhus nye stadion - søknad om fullfinansiering

PS 54/20 Økt behov Fortau/belysning Industriveien

PS 55/20 Planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune

PS 56/20 Tertialrapport 1, budsjettregulering ogfinansforvaltning

PS 57/20 Tidligere vedtatte investeringer

PS 58/20 Regnskap og årsberetning 2019

Orienteringssaker:

- Varslingssaker v/Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune (u.off)

- Campus Blå-

Midt Norsk revisjon – økonomistyring