Sømna forlenger sine karantenebestemmelser

Sendte ut nye regler, med unntak for sentrale funksjoner.
Nyheter

Søndag sa regeringen under sin pressekonferanse at de ikke anbefaler at kommuner har egne karantenebestemmelser, men at  de ikke vil gripe inn mot kommuner som har det.

Søndag kveld like etter kl. 22 sendte Sømna kommune ut sine nye, utvidede lokale karantebestemmelser. Ordfører Hans Gunnar Holand sier til BAnett at det nye vedtaket først og fremst er en forlengelse av gjeldende regler.

-  I tillegg har vi tatt bort det med skoleelever, siden alle lokale elever har vært 14 dager i karantene nå. Elever som kommer utenfra regionen omfattes uansett av karantenebestemmelsene. Vi har også presisert punktet om offshorearbeidere. De må 14 dager i karantene når de kommer i land igjen. Ellers prøver vi å samordne reglene med resten av Helgeland, så det kommer nye, felles regler i løpet av uka, sier han.

"Vedtak om utvidet karantenebestemmelse, Sømna kommune

For å forsinke spredning av COVID-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Sømna 29. mars følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1, femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak som ble fattet 22. mars.

Hjemmel: Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

  1. Personer som ankommer Sømna kommune etter reise i områdene sør for fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland og nord for Saltfjellet ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Vedtaket gjelder for personer som ankommer Sømna kommune fra og med 13. mars 2020.
  3. Offshorearbeidere som kommer fra arbeid på norsk sokkel ilegges 14 dagers karantene ved hjemkomst. Det samme gjelder fiskere, sjømenn og andre ansatte i norsk skipsfart som har vært utenfor områdene nevnt under punkt 1.
  4. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon.
  5. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knytt til liv og helse er unntatt fra karantenebestemmelsene. Det vises her til DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner. Virksomhetsleder for samfunnskritisk funksjon må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  6. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon har forrang fremfor kommunens vedtak.
  7. Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis vedtaket blir forsinket. Kommunen skal vurdere anmeldelse av personer som ikke retter seg etter kommunens vedtak.
  8. Vedtaket gjelder til og med onsdag 01.04.2020.

Unntak
Helse- og omsorgsdepartementet har 29.03.2020 gitt kommunene en veileder om lokale karanteneregler. Veilederen understreker at lokale vedtak ut i fra smittevernlovens § 4.1 må ha en medisinsk faglig begrunnelse. Slike inngripende vedtak må sees i sammenheng med de samfunnsmessige konsekvensene. Departementet ber derfor kommunene om å unngå tiltak som rammer følgende:

-Samfunnskritiske funksjoner.

-Offentlig tjenesteyting

-Offentlig myndighetsutøvelse, herunder barnevern

-Transittopphold i kommunen

-Barn med delt bosted pga. delt omsorg

-Arbeidstakere med bosted i en annen kommune enn arbeidsted

-Person- og varetransport."Enighet om lokale karanteneregler – til slutt

Etter mye fram og tilbake ble regjeringen til slutt enig med NHO, LO og KS om formuleringene i en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler.Regjeringens karantene- konferanse utsatt: Holand forventer ingen endring

Sømnaordfører Hans Gunnar Holand forventer at kommunene fortsatt får finne lokale løsninger.