Flere uføre i Nordland

Ved utgangen av desember 2019 var 13,6 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet.
Nyheter

Det er i alt 20 519 mottakere av uføretrygd. Dette er 733 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,7 prosent, ifølge Nav.

Aldrende befolkning

Økningen i Nordland er omtrent som for landet som helhet, hvor antallet økte med 3,8 prosent. I landet er det registrert 352 197 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– En stor del av økningen de siste par årene skyldes nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel har gått over til uføretrygd, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

– Videre må veksten i antall uføre også sees i sammenheng med aldringen av befolkningen.

Flere unge

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i de fleste aldersgrupper, unntakene var aldersgruppene 18-19 år, 60-64 år og 65-67 år. Størst økning i uføreandel har det vært for aldersgruppen 50-54 år.

Av Nordlands 20 519 mottakere av uføretrygd, befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år.

For unge under 30 år har antall uføretrygdede mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av 2019 er 2,8 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet.

Kommunevise forskjeller

Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. I seks av fylkets kommuner er det nedgang i uføreandelen, mens øvrige kommuner har økning fra samme periode i fjor. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er i Ballangen med 24,6 prosent, mens andelen i Bodø er på 9,6 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, utdanningsnivå og alderssammensetning forklarer noe av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Stavnes.