Fylket støtter nytt sauesenter

Fylkesrådet i Nordland innvilger 300 000 kroner til etableringen av Arktisk kompetansesenter for sau.
Nyheter

Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av sauemiljøet i hele Nord-Norge, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

- Landbruket er ei svært viktig næring i Nordland, og dette prosjektet vil bidra til et kompetanseløft for sauenæringen. Med strengere krav til formell kompetanse, dyrevelferd og miljø, er det viktig med et målrettet kompetanseløft. Oppdatert kunnskap på viktige områder som f.eks. driftsledelse og moderne produksjon, dyrevelferd, beite- og utmarksforvaltning og bruk av lokale ressurser, er viktig for utvikling av landbruket i nord, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

På Sortland

Hun legger til at etableringen av et slik kompetansesenter knyttet til Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, er i tråd med handlingsprogrammet til Regional plan for landbruk, hvor naturbruksskolene tar en aktiv rolle i å utvikle kompetansesenter for framtidas landbruk.

Arbeidet med oppbygging av Arktisk kompetansesenter for sau har pågått over lang tid, med hovedforankring i Nordland. I prosjektperioden skal det jobbes med å bygge senteret videre, og få med relevante samarbeidsparter fra hele Nord-Norge.

Visjonen for prosjektet er at Arktisk kompetansesenter for sau skal være en nettverksbygger og bidragsyter til et optimistisk, lønnsomt, aktivt og høyt kompetent sauemiljø tilpasset arktiske forhold. Kompetansesenteret skal ikke jobbe direkte med fag, men ha som oppgave å kartlegge hvem som har relevant og god kompetanse innenfor de nevnte fagområdene, og få denne kunnskapen formidlet ut til næringen gjennom å organisere aktivitet.

Kompetansesenteret skal legge til rette for samarbeid mellom sauebønder, faglag, landbruksorganisasjoner og private aktører i landbruket.

Samvirkeforetak

Arktisk kompetansesenter for sauer etableres som et samvirkeforetak med medlemmer fra bedrifter, faglag og foreninger innenfor landbruk.

Styret i kompetansesenteret er representert med aktive næringsutøvere. I tillegg har Norsk landbruksrådgivning Nord Norge, Stordyrsveterinærene i Vesterålen og Sortland videregående skole avd. Kleiva én representant hver i styret. Det er en målsetning at senteret skal være selvbærende innen år 2022. Prosjektet har også fått tildelt arktiske midler gjennom fylkesmennene i de tre (etter hvert to) nordligste fylkene.