Island selger fôr til norske bønder

Avtale inngått om cirka 30.000 rundballer grovfôr fra andreslåtten.

- Det er fortsatt halm og god bruk av norske ressurser som er den viktigste løsningen på situasjonen vi nå står i, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med TINE og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge. Det er gode forutsetninger for en god andreslått på Island, og de er allerede godt dekket opp for eget behov etter første slått i årets sesong.

Trygt fôr

- Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen at vi ikke bidrar til uønsket import fra land med høy risiko for innførsel av plante- eller dyresykdommer. Det er fortsatt halmberging, omfordeling av grovfor og økt kraftfortildeling som er hovedtiltakene, men avtalen vil være et godt bidrag i tillegg for de som er hardest rammet, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Norsk landbruk er sterkt preget av sommerens tørke med påfølgende avlingssvikt. For mange handler det nå om å ha nok mat til husdyra og å unngå nedslakting.

Mattilsynet offentliggjorde nylig en vurdering av at import av grovfôr fra Island vurderes på linje med import fra Sverige og Finland til å ha svært lav risiko. Grovfôret fra Island tas inn på utvalgte havner i henhold til Mattilsynets regler.

Fortsatt krise

Importen av grovfôr fra Island dekker ikke behovet som finnes i markedet som følge av tørken. Anslag tyder på at om lag halvparten av avlingene er tapt i år, noe som vil si at importen fra Island kun dekker en liten del av behovet.

- Det er fortsatt halm og god bruk av norske ressurser som er den viktigste løsningen på situasjonen vi nå står i. All halm som er tilgjengelig må benyttes som dyrefôr, og sammen med økte volum av fiberrikt kraftfôr vil dette kunne løse situasjonen for de aller fleste slik at normal produksjon kan opprettholdes, sier Fidje.

Felleskjøpet har etablert en egen løsning for formidling av halm mellom korn- og husdyrprodusenter. Kornprodusenter som ikke er registrert eller ikke har avsetning på sin halm oppfordres til å registrere seg så raskt som mulig.Demper ikke investeringslyst

Fôrkrise på Vega

– Er det en ledig jordflekk så er alle mann på den med én gang, sier kjøttfeprodusent Kjetil Trøan på Vega som ikke har tenkt å la årets isbrann ødelegge tiltakslysten.

 

 

Jordbruket ber om krisepakke

Den verste tørken på over 50 år rammer store deler av norsk landbruk.

 

Bondelagsleder oppfordrer bøndene til å være solidariske

Første slått har vært dårlig mange steder, særlig på Vega. Nå ber bøndene om regn for å få en god andre slått.