Senterpartiet krever at grensejusteringer må stemmes over i Stortinget

Fremmer repreresentantforslag om grensejustering mellom kommuner.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund mener fylkesmennene legger grunnlag for omkamper om kommunesammenslåinger når de foreslår grensejusteringer.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Senterpartiet krever at grensejusteringer  mellom kommuner som det er uenighet om lokalt, må behandles i Stortinget. 

Lovendring

Etter dagens lovbestemmelser kan regjeringen avgjøre grensejusteringer som flytter 25 prosent av innbyggerne fra en kommune til en annen. Stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund legger onsdag fram et forslag til lovendring som gir Stortinget ansvaret for  å behandle grensetvister mellom kommuner.

- Det må bli slutt på at kommunaldepartementet  og fylkesmennene gis siste ord i store konfliktsaker mellom kommuner.   Grensetvister må legges fram for Stortinget slik at kommunene opplever å få sin sak skikkelig belyst og behandlet, sier stortingsrepresentant Heidi Greni, som la fram  representantforslaget ved Stortingets åpning i dag, 13. juni.

Behandles til høsten

I kjølvannet av kommunereformen er flere saker om grensejustering mellom kommuner til behandling. I representantforslaget vises det blant annet til forslaget om flytte om lag 25 prosent av innbyggerne og 40 prosent av arealet fra Gjemnes kommune til Molde og til forslaget om at 30 prosent av innbyggerne i Norddal kommune overføres til Stranda. Tilsvarende konfliktsaker er det  blant annet mellom Rennebu og Oppdal i Sør Trøndelag og  mellom Ski og Ås  i Akershus.

- Vi har sett at fylkesmennene i sin behandling av grensejusteringssaker har vist til at kommunesammenslåing ville være det beste alternativet. Men siden kommunene ikke går for det, foreslås det å gjennomføre grensejustering som over tid vil gjøre kommunesammenslåing mer aktuelt.  Det gir inntrykk av at fylkesmennene ønsker omkamp med kommuner som avviste kommunesammenslåing. Dette er uakseptabelt siden flertallet på Stortinget har sagt at sammenslåinger utelukkende skal bygge på frivillighet, sier en annen av forslagsstillerne, stortingsrepresentant Willfred Nordlund.

Representantforslaget fra Senterpartiet vil bli behandlet når Stortinget trer sammen igjen til høsten.


Representantforslaget

Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) Heidi Greni, Marit Arnstad,  Jenny Klinge og Willfred Nordlund.

  • Bakgrunn
  • Inndelingslova § 5 bestemmer at Stortinget gjør vedtak i delingssaker mellom kommuner når kommunene er uenige. § 6 bestemmer at Kongen i statsråd gjør vedtak om grensejustering mellom kommuner. Stortinget har vedtatt at saker som gjelder flytting av områder med inntil om lag 25 prosent av innbyggerne fra en kommune til en annen, skal behandles som grensejusteringssaker og derfor kan vedtas av departementet etter framlegging for Kongen i statsråd. Forslagsstillerne viser til at det i rekke aktuelle saker er uenighet mellom kommuner om flytting av deler av en kommune. Forslag om å foreta grensejustering mellom Gjemnes og Molde ved at 25 pst av innbyggerne og 40 pst av arealet i Gjemnes overføres til Molde, møter sterk motstand i Gjemnes kommune. Tilsvarende er Norddal kommune i mot at deler av kommunen og 30 pst av innbyggerne overføres til Stranda. Eksempler på andre saker som har skapt store motsetninger lokalt er forslag til grensejusteringer mellom Ørsta og Volda kommuner og mellom Rennebu og Oppdal kommuner. Etter dagens lovverk er det departementet, etter innstilling fra fylkesmannen, som avgjør grenseendringer. Om 25 prosent av innbyggerne overføres fra en kommune til en annen har det store konsekvenser for den kommunale infrastrukturen og dimensjoneringen av skoler, sykehjem, VAR-tjenster, kultur og idrettsanlegg. Kommunene risikerer å sitte igjen med ansvar for store investeringer i bygg og ansatteressurser som er dimensjonert for befolkningen kommunen har hatt. I flere av de aktuelle grensejusteringssakene handler det også om overføring av store inntekter fra kraftutbygging. Forslagsstillerne har merket seg at fylkesmennene i sin behandling av grensejusteringsaker har vist til at kommunesammenslåing ville vært det beste alternativet, men siden kommunene ikke går for det, foreslås det å gjennomføre grensejustering som over tid vil gjøre kommunesammenslåing mer aktuelt. Dette er en form for argumentasjon som er svært uheldig. Det gir inntrykk av at fylkesmenn ønsker omkamp om de avgjørelser som er gjort når det gjelder kommunesammenslåinger og som derfor utfordrer Stortingets krav om at sammenslåinger utelukkende skal skje gjennom frivillighet. Forslagsstillerne mener inndelingslova bestemmelser om behandlingsmåte for delingssaker og grensejusteringssaker burde vært likelydende. I delingssaker der kommunene er uenige blir saken forelagt Stortinget til avgjørelse. Det samme bør være tilfelle når kommunene er uenige i grensejusteringssaker. Forslagsstillerne ber om at grensejusteringssaker som er til behandling i departementet, blir stilt i bero til forslaget om endring i inndelingslova er behandlet av Stortinget.
  • Forslag
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at inndelingslova § 6 endres slik at det innføres bestemmelse om at saker om grensejustering skal forelegges Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene.
  • 13. juni 2018 Heidi Greni Marit Arnstad Jenny Klinge Willfred NordlundFylkesmannen vil la Bindal beholde sin del av Austra

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra.