Fylkesmannen vil la Bindal beholde sin del av Austra

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra.

Ordfører Britt Helstad arbeider for å få et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om saken. 

Nyheter

I april i år ba (KMD) Fylkesmannen i Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nordland, om å vurdere behovet for ytterligere utredinger om grensejustering på Austra. Departementet har videre bedt om en endelig tilrådning, slik at en eventuell grensejustering kan gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåing mellom Nærøy og Vikna kommune. Dette skjer 1. januar 2020.

Søknad fra Gutvik

Austra ligger på grensa mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy, og med det også på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Det bor i overkant av 200 innbyggere på Austra.

I desember 2017 vedtok Stortinget at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune. Samtidig vedtok Stortinget at Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner. I februar i år kom det søknad fra innbyggerne på Gutvik om få justert kommunegrensen slik at innbyggerne blir en del av nye Nærøysund kommune, i stedet for Leka kommune som de tilhører i dag.

I søknaden argumenteres det blant annet med ulempene det er å være avhengig av ferge for å få tilgang til kommunenes tjenester. Innbyggerne har ved flere anledninger tatt initiativ til en slik grensejustering, der de primært ønsker at hele Austra blir en kommune, men hvis ikke så ønsker de seg til Nærøysund.

Anbefaler endret kommunegrense

I tilrådningen peker Fylkesmannen i Trøndelag på at den beste langsiktige løsningen ville vært en ny, større kommune bestående av Leka, hele/deler av Bindal og Vikna/Nærøy. Samtidig viser fylkesmannen til at Stortinget så sent som i desember 2017 har vedtatt at Leka og Bindal skal bestå som egne kommuner. Departementet har avgrenset Fylkesmannens oppdrag til kun å omfatte eventuell grensejustering av Austra.

I sitt brev til departementet anbefaler Fylkesmannen at man ikke endrer fylkesgrensen, men at kommunegrensen på Gutvik blir justert.

"Både innbyggerundersøkelsen fra 2018 og tidligere undersøkelser viser at det er et stort flertall av innbyggerne på Austra som ser behov for og ønsker at Austra skal tilhøre én og samme kommune. Samtidig er det slik at både innbyggerundersøkelsene og de tre kommunenes synspunkter ikke gir noen entydig omforent løsning som peker seg ut. 0-alternativet vil dermed være at grensene mellom dagens kommuner og fylker, ligger som den gjør.", heter det.

- Leka er sårbar

Fylkesmannen påpeker også at det er fremmet innbyggerinitiativ fra Gutvik på Leka, med ønske om grensejustering til nye Nærøysund kommune. Argumentene for en grensejustering er blant annet ulempene ved å være avhengig ferge for å få tilgang til kommunenes tjenester. Det blir også pekt på at en større kommune vil gi bedre muligheter for å gi de tjenester innbyggerne har behov for.

"Fylkesmannen mener Leka er en kommune som er sårbar, og at denne utviklingen er styrket over tid. Med en grensejustering av Gutvik vil Leka kommune få tapte inntekter, mens de på den andre siden vil få reduserte kostnader. Dersom en grensejustering ikke gjennomføres, må det også vurderes hvordan innbyggernes beste slår ut over tid som en del av Leka kommune.

Ut fra en samlet vurdering er Fylkesmannen kommet til at hensynet til innbyggerne i Gutvik bør vektes tungt, og anbefaler departementet at blir gjennomført en grensejustering.", skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

Helstad: Trist med Gutvik

- For Bindals del er jeg kjempefornøyd, sier bindalsordfører Britt Helstad om fylkesmannens uttalelse.

- Men jeg har ingen forståelse for det de har gjort med Leka. De skal få bestå som egen kommune, da kan de ikke la dem miste ti prosent av befolkningen. Det synes jeg er trist.

Samtidig er Helstad avventende.

- Nå får vi se. Dette er bare en tilrådning, det gjenstår å se hva departementet gjør. Jeg føler meg ikke trygg på noe, det er gjort mye rart. Derfor arbeider jeg nå for å få et møte med departementet om dette, sier hun.
Fylkesmannen trenger mer tid for å fatte Austra-beslutning

Fylkesmannen i Trøndelag skal komme med en tilrådning til departementet.

 

Bindals ordfører nektet å delta på lukket folkemøte

Bindalpolitikerne droppet folkemøtet på Austra

Ordfører Britt Helstad takket nei til å delta på et lukket folkemøte kun for innbyggerne på Austra og ytre Bindal. Heller ingen andre faste representanter i Bindal kommunestyre møtte opp. Det synes Gunhild Gutvik er sørgelig.

 

Innbyggere på Austra har skrevet brev til departementet

Resultatet av en underskriftskampanje fra dør til dør på Bindals del av Austra er sendt til departementet.

 

Helstad og Bøkestad mener facebook-debatten i Bindal er for hard

– Jeg kan ærlig innrømme at jeg er sliten av å mene noe i Bindal

Det sier Magnar Bøkestad, som hevder han får innspill om at folk kan betale for flyttelasset hans.

 

Vil dele Bindal i to og flytte fylkesgrensa

En aksjonsgruppe ledet av Magnar Bøkestad har kontaktet departementet for å høre hvilke muligheter som finnes for å innlemme Bindalshalvøya og Austra i Nærøysund kommune.Kjemper for å få hele Austra

Lekas befolkning i Gutvik har sendt søknad om en grensejustering på Austra. Kommunestyret i Bindal har tatt opp kampen om øya.