Ny seier i lagmannsretten

Staten ved Landbruks- og matdepartementet anket dommen i tingretten mot to gårdbrukere i Vevelstad. Nå har lagmannsretten avvist anken.

Rune Solli, Siw-Kristin Grønbech Solli og Sigfred Grønbech.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Den 20. november i fjor avsa Brønnøy tingrett en dom som frifant Vevelstad-bøndene på alle punkt. Tingretten mente samarbeidet mellom Høyholm Vekst ved Rune Solli og Siw Kristin Grønbech Solli, og Sigfred Grønbech ikke har vært ulovlig slik Staten ved Landbruks- og matdepartementet hevdet.

Ingen fordel

Gårdbrukerne valgte å gå rettens vei for å bevise sin uskyld og for å slippe å betale 620.000 kroner til staten. Først i Brønnøy tingrett. I dommen fra tingretten i november 2017 heter det at det har vært avgjørende for retten at samarbeidet ikke er av økonomisk interesse i strid med vilkåret i samarbeidsbestemmelsen i svine- og fjørfeproduksjonslovens paragraf 3. Retten mente produsentene ikke har hatt økonomisk gevinst eller fordel via samarbeidet. I dommen fra tingretten vant saksøkerne fra Vevelstad fullt ut og hadde rett på å få dekket alle sakskostnader.

Staten anket

Staten anket dommen fra tingretten. Bakgrunnen for at anken ble fremmet var at staten mente tingrettsdommen var feil. Den ble anket både over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen.

Den 1. juni i år ble det avsagt dom i Hålogaland lagmannsrett som forkaster anken. Dommen er ennå ikke rettskraftig, og staten kan prøve å få saken for Høyesterett og ankefristen er 1. juli. Før saken er endelig avklart vil ikke Sigfred Grønbech og Rune Solli kommentere saken i avisen. Staten ved landbruksdirektoratet har ikke besvart avisens henvendelse torsdag.


Lettelse over å bli trodd av retten

Gårdbrukerne fra Vevelstad valgte å gå rettens vei for å slippe å betale tilbake 620.000 kroner til staten. De vant frem i tingretten.Bøndene vant mot staten

Gårdbrukerne fra Vevelstad ble frikjent i saken mot Landbruksdepartementet.Bønder kan møte staten i retten

Vevelstadbøndenes advokat jobber med et ugyldighetssøksmål mot staten.Departementet: - Bøndene har ansvaret i erstatningssaken

Svineprodusentene fra Vevelstad som står i fare for å måtte betale 1,8 millioner kroner i erstatning til staten, får ingen trøst fra Landbruks- og matdepartementet.