Toftsundet barnehage foreslås nedlagt

Brønnøys kommunale barnehager får 52 ledige plasser i høst dersom ingenting gjøres, ifølge kommunen.

På et informasjonsmøte kvelden mandag 23. april fikk foreldrene i Toftsundet barnehage vite at barnehagen er forslått nedlagt.   Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Brønnøy kommune har nå lagt ut et høringsnotat om barnehagestrukturen. Der framheves det at det er en dramatisk nedgang i barnekullene fra 2016 til 2018.

52 ledige plasser

"Fra august 2018 har Brønnøy barnehage en ledig kapasitet på 52 barn. I en slik situasjon er det relevant å vurdere om det er forsvarlig økonomisk å drive med den strukturen vi har i dag.", heter det.

De 52 ledige plassene utgjør rundt 700.000 kroner i redusert foreldrebetaling årlig. Medregnet de private barnehagene har barnehagene i Brønnøy en ledig kapasitet på 83 barn fra 1. august, ifølge dokumentet.

Utvilingen i antall barn i kommunale barnehager har vært slik:

14/15: 285

15/16: 246

16/17: 241

17/18: 228

18/19: 208

Flere alternativer

Dokumentet, som er på høring til 23. mai, skisserer flere mulige løsninger i denne situasjonen. I utgangspunktet ønskes ny løsning på plass innen 1. august, men administrasjonen medgir at dette vil bli krevende sett i forhold til ferieavvikling og at løsningene fordrer gode forberedelser og en prosess i forkant.

Følgende alternativer nevnes:

0a: Opprettholde dagens struktur. Koster 900.000 i året eller 1,3 millioner i året, etter hvordan man løser bemanningen.

0b: Opprettholde dagens struktur og ta en ny beslutning når 2019-budsjettet behandles og man har oppdaterte barnetall for 2018.

1: Dagens struktur, men felles styrer for Flaggstanghaugen og Toftsundet. Løsningen kan komme i konflikt med lovverket og man taper fortsatt penger på overkapasitet.

2: Legge ned småbarnsavdeling Flaggstanghaugen – flytte barn til Toftsundet, Salhus og Furutoppen. Også denne løsningen opprettholder dagens struktur, dermed taper man penger på overkapasitet. Gir lite behov for å flytte barn.

3: Nedleggelse av Toftsundet barnehage. Tapt inntekt kan kompenseres med å nedbemanne pedagogressurs, men det påpekes også at forslaget innebærer et redusert tilbud i bygda og at det er krevende å flytte så mange barn.

4: Nedleggelse av Salhus barnehage. Innebærer at 43 barn flyttes til andre barnehager, noe som beskrives som krevende. Gjør at tapt inntekt kan kompenseres med vakanse pedagog, og noe nedbemanning på assistentsiden.

5: Samkjøring av Flaggstanghaugen og Furutoppen. Innebærer at antall barn i Flaggstanghaugen reduseres. Har liten økonomisk effekt.

Beskriver byggene

I beskrivelsen av barnehagebyggene pekes Toftsundet ut som det minst egnede lokalet av de fem kommunale barnehagene:

"Eldre ungdomshus/grendelokale. Eldre lokaler som ikke er direkte tilpasset barnehagedrift, utfordringer med inneklima og dårlig akustikk over lengre tid som huseier har forsøkt å imøtekomme ved tiltak."

Det påpekes også at bygget til Toftsundet barnehage ikke er kommunalt eid. Det betales rundt 300.000,- kroner årlig i husleie for det.

I det kommunale dokumentet nevnes det også at Salhus skole har arealmangel både når det gjelder rom og uteareal og at ved en eventuell nedleggelse av Salhus barnehage kan skolen ta dette i bruk for sine elever.

Les hele notatet her.

Høringsuttalelser tas med i saken som skal behandles i kommunestyret 20. juni.Kampen for Toftsundet barnehage fylte 1.-maitoget i Brønnøysund

Etter de organiserte parolene marsjerte en stor kontingent fra Torgøyan med sine slagord og paroler om barnehage. 

Barnehageforeldre kuppet driftsstyremøte på rådhuset

Dobbelt så mange tilhørere som politikere i driftsstyre I.

 

Foreldre raser, rådmannen bekrefter nedleggingsplan

Kommunen foreslår å legge ned Toftsundet barnehage