Jegerforbund vil ha økt bruk av skuddpremie

Nyheter

Bodø kommune har innført fangstpremie på fangstpremie på kr 400 for rødrev, kr 200 for mår og mink og kr 50 for ravn og kråke. Ordningen er hjemlet i forskrift av 12. februar 2018 og gjelder til 31. desember 2020, med en samlet fangstpremie på kr 25.000 per år.

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) oppfordrer kommuner som ikke har en tilsvarende ordning om å innføre skudd- eller fangstpremie.

- Rødrev, mår og mink, men også ravn og kråke, tar mange egg og kyllinger av blant annet ryper, orrfugl og storfugl. NJFF Nordland mener at all jakt og fangst av smårovvilt må intensiveres slik at småpredatorbestanden reguleres i forhold til en svekket hønsefuglbestand, sier Rolf Arne Tønseth, fylkessekretær NJFF Nordland, i en pressemelding.

Ifølge Tønseth er det viktig at lokale jeger- og fiskerforeninger følger dette opp lokalt.


Kommunal støtte til felling av kråker

I løpet av 2015 ble det felt 121 kråker på Vega. Det er ikke nok, mener Vega jakt.

 

Øker skuddpremien

Regjeringen gjennomfører en kraftig økning i satsene for felling av kystsel.