Frp ber fylket reversere samferdsels-endringer

– Svært mange opplever forringelse av det tilbudet de hadde.

Svein Eggesvik (Sp) er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Nå får fylkeskommunens endringer i samferdselskart, takster og ruter krass kritikk fra blant annet Nordland Frp.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Nordland Frp tar i en pressemelding opp endringene i samferdselskartet, ruteendringer og takstøkninger i Nordland.

Tidligere denne uken fikk også fylkeskommunen kritkk fra fylkesrevisjonen for måten endringene er gjort.


Fylkesrevisjonens oppsummering

Slik oppsummerer fylkesrevisjonen sin rapport ifølge NRK Nordland:

«Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på saksbehandlingen i forkant av fylkesrådets beslutning om å utrede nytt hurtigbåt- og ferjekart (fylkesrådssak 120/2015), og fylkesrådets informasjon til fylkestinget om virkningene av det nye inntektssystemet med vekt på hurtigbåt og ferje.

Fylkesrevisjonen mener at fylkeskommunens saksbehandlingsregler i liten grad har vært fulgt i behandlingen av fylkesrådssak 120/2015. Vi mener derfor at saksbehandlingen knyttet til denne saken ikke har vært forsvarlig.

Fylkesrevisjonen mener at det er en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen at det ikke har vært klart hvem som har hatt ansvaret for saksbehandlingen. Vår gjennomgang viser at fylkeskommunens administrasjon i liten grad har vært involvert i saksbehandlingen av fylkesrådssak 120/2015.

Fylkesrevisjonen mener at dette blant annet kan forklare den manglende vurderingen av fylkesrådets vedtakskompetanse i saken.

Fylkesrevisjonen mener praksisen med begrenset kommentarrunde er uheldig. Dette er en praksis som ikke er beskrevet i fylkeskommunens saksbehandlingsregler. I tillegg bryter denne praksisen med formålet bak kommentarrunden som er å kvalitetssikre saken før den behandles i fylkesrådet.

Praksisen medfører dermed en risiko for at informasjon av stor betydning for saken ikke blir hensyntatt.

En annen vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon. Dette medfører manglende åpenhet og sporbarhet i beslutningsprosessene, i strid med prinsipper om god forvaltningsskikk.

Siden dette er en sak av prinsipiell betydning er behovet for dokumentasjon og sporbarhet enda større. Siden det er lite spor av saksbehandling i administrasjonen skapes det et inntrykk av at saken er saksbehandlet av fylkesrådet uten at fagadministrasjonen har fått komme med sine råd og sin faglige kunnskap.

Det er fylkesrevisjonens vurdering at fylkesrådet i de kontrollerte sakene i det alt vesentlige har gitt

korrekt informasjon til fylkestinget om virkningene av inntektssystemet med vekt på kostnadsnøklene for båt og ferje. I de fleste sakene har informasjonen imidlertid ikke vært fullstendig.

Når det gjelder fylkestingssakene 107/2016 og 143/2016, er fylkesrevisjonens vurdering at fylkesrådet har gitt både korrekt og fullstendig informasjon til fylkestinget.

Fylkesrevisjonen mener imidlertid at informasjonen ikke har vært rettidig.

I begge disse sakene er det gitt tydelig og detaljert informasjon om hvordan inntektssystemet og kostnadsnøklene for båt og ferje virket. Med tanke på at et nytt samferdselskart blant annet skulle bidra til innsparinger, mener fylkesrevisjonen at dette var informasjon som skulle ha tilflytt fylkestinget på et mye tidligere tidspunkt.

Oppsummert er det fylkesrevisjonens syn at i de tilfeller der fylkesrådet velger å tilsidesette fylkeskommunens egne saksbehandlingsregler bør dette eksplisitt fremgå i form av et lovlig fattet vedtak, slik at både fylkestinget, administrasjonen og alle andre interesserte vet hvilke prosedyrer som er fulgt og hva de kan forvente av saksbehandlingen.»

 

Bekymret for endringene

Nordland Frp vedtok på årsmøtet i helgen en resolusjon der det tas et oppgjør med disse endringene.

– En av sakene som ble gitt mest oppmerksomhet er samferdselstilbudet som innbyggerne i Nordland gis, og herunder var fokuset stort rundt hurtigbåt og ferger men også rundt flytilbudet på Helgeland, skriver gruppeleder Dagfinn Olsen i Frps fylkestingsgruppe i Nordland i pressemeldingen.

Ifølge ham er årsmøtet er sterkt bekymret for det det kaller nedbyggingen som finner sted spesielt for hurtigbåt og fergetilbudet.

– Et samlet årsmøtet vedtok derfor en resolusjon, hvor vi ber fylkekommunen om å reversere ruteendringer/kutt samt takstøkninger utover normal prisstigning.

Fylkesråden møtte politikere, fastboende næringsliv og TTS

Reiste med ferja han fikk gjennomslag hos fylkestinget for å legge ned.

Ebbesen: – Beklagelig at fylket vil kutte i samferdsel

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) svarer økonomiråd Torgersen (Ap) i Nordland.

Tror ferjekartet vil dominere fylkestinget

Fylkesordfører Sonja Steen (Ap) tror det er forslagene til ferje og hurtigbåtkart som vil dominere dette fylkestinget.


Resolusjonstekst

Årsmøtet vedtok følgende resolusjonstekst:

«Gode samferdselsløsninger gjør avstanden mellom næringsliv og marked kortere. Ved hjelp av gode samferdselsløsninger kan folk bo og arbeide der verdiene skapes.

Prosessen om nytt samferdselskart har skapt stort engasjement i fylket. Engasjementet har mer eller mindre vært på negative siden da svært mange opplever forringelse av det tilbudet de hadde, og i noen tilfeller bortfall av tilbud.

Enkelte av tilbudene som blir videreført har opplevd en betydelig takstøkning og verst gikk det ut over ruten Bodø-Svolvær som får en takstøkning på 40 %, noe som ikke er i henhold til fylkestingets vedtak. Nordland FrP mener at dette er en styrt avvikling av hurtigbåttilbudet mellom Svolvær-Bodø, antall reisende vill komme til å gå ned og ruten vil i neste omgang opphøre.

Nordland FrP ønsker en styrking av tilbudene som gis og ikke en forringelse. Hurtigbåt og ferger er avgjørende for bosetting og næringslivet i veiløse fjorder og på øyer i Nordland.

Vi vil umiddelbart sørge for at båtanløp har fornuftig korrespondanse med andre kollektive løsninger, det være seg buss, fly og togavganger. Den arrogansen og avstanden som politisk ledelse på fylket har fått til folket er stor. Derfor vil FrP reise rundt for å få innspill på hvor vi kan styrke samferdselen langs kysten inn til regionsentrene.

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, men dagens regime har svekket Bodø som fylkessentrum.

Nordland FrP vil også styrke dialogen med Widerøe slik at tilbudet til Bodø og distriktene kan styrkes.  

Nordland FrP er derfor kritisk til de kutt som gjennomføres innenfor ferger og hurtigbåt tilbudet i fylket, da dette får store konsekvenser for brukerne.

Fylkesrådet påpeker selv i saken som danner grunnlag for kuttene at de økonomiske vurderingene er mangelfulle, i forbindelse med fylkestingets saksbehandling kom det også frem at passasjerstatistikkene var feil.

Nordland FrP er kritiske til at fylkestinget behandler / fatter vedtak i saker som har slike mangler som det fremkommer ovenfor.

Nordland FrP ber fylkeskommunen om å reversere ruteendringene/kutt samt takstøkninger ut over normal prisjustering.»