Vil kutte i utleveringen av post til annenhver dag

Samferdselsdepartementet mener vi ikke har råd til å få delt ut post fem dager i uka.

Postombæring ble i 2016 endret fra seks til fem dager i uken. Nå foreslår samferdselsministeren å redusere til annen hver dag.  Foto: Jøran Horn

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det kommer frem i et høringsbrev fra departementet. Høringsfristen er 6. april 2018.

Siden 2000 har brevvolumet Posten leverer nærmest blitt halvert, og dette er årsaken til at man nok en gang vurderer å redusere frekvensen for postomdeling. Dette skjer etter at man gikk ned til fem dager utlevering i 2016.

– Nå skal vi finne riktig nivå på servicenivået, slik at vi balanserer kravet til god bruk av statlige midler opp mot behovet for postomdeling. Vi skal sikre befolkningens basisbehov for postsendinger, men samtidig ikke bruke uforholdsmessig mye midler på å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset fortiden. Vi ser nå fram til få innspill fra høringsinstansene om dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Vil redusere til annen hver dag

Departementet har basert et høringsnotat på en rapport fra Copenhagen Economics, utarbeidet i 2017. Et dypdykk i dette notatet fra departementet gir mer informasjon.

«Etter departementetsvurdering er vi nå kommet til et punkt der kostnadene knyttet til dagens servicenivå blir så høye at vi må redusere kravene til de leveringspliktige posttjenestene. Departementet foreslår å redusere kravet til omdeling av postsendinger fra 5 dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet,» heter det.

Fire alternativer

Det er lagt opp fire alternativer i høringsbrevet.

  1. Å videreføre dagens utlevering fem dager i uken
  2. Å videreføre fem dager i uken i tettbygde strøk, og annen hver dag i distriktene
  3. Å innføre utlevering annen hver dag i hele landet
  4. Å innføre utdeling av post én dag i uken

– Vil koste én milliard i 2025

Copenhagen Economics har beregnet at alternativ én vil koste Staten tett opp mot en milliard kroner i 2025 i året, mens annenhver dag i hele landet vil koste betydelig mindre, 338 millioner kroner i året.

Å gå for alternativ tre, som er det departementet foreslår, vil ifølge Copenhagen Economics innebære en kostnad på 58 millioner kroner for Staten i 2018, mens å videreføre dagens ordning med fem dager i uken koster 497 millioner kroner.

Ulønnsomt allerede i 2021

Årsaken til at departementet ikke ønsker å foreslå alternativ to, er fordi det er utfordringer når man skal avgrense hvilke områder som skal få postomdeling fem dager i uken, og hvilke som skal få det annen hver dag. Dette vil gi begrenset reduksjon i statlige kjøp fordi «kostnaden ved å distribuere i spredtbygde strøk er betraktelig høyere enn i tettbygde strøk.»

Mens alternativ tre ifølge departementet vil gi en betydelig innsparing i 2018, vil kostnadene for Staten fortsette å øke i årene etter til «2021 når det vil være kommersielt lønnsomt for Posten å redusere antall omdelingsdager til én dag per uke.»

I høringsnotatet konkluderer ikke departementet om hvorvidt man ser det som ønskelig å redusere postomdelingen til én dag i uken fra 2021.

Tallenes tale

Copenhagen Economics' tallmateriale ser slik ut:

AlternativOmdelingsfrekvens20182019202020212022202320242025
1Fem dager i uken497526558712768854924988
2Annenhver og fem dager391399409542594642691736
3Annenhver i hele landet585960184226264303338
4Én dag i uken5859606162626363

Alle tall er nettokostnader for Staten i millioner kroner