Avinor får jakte grågås for å sikre flytrafikken

Får forlenget tillatelse av Brønnøy kommune.

- Vi har en stadig økende populasjon av stedbunden grågås som oppholder seg i områdene rundt flyplassen, skriver lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen.  Foto: Simon Aldra

utfordringene med fugl-fly er verst med store fugler slik som grågås

Glenn-Robert Johsen
Nyheter

I juni søkte lufthavnsjef Brønnøysund, Glenn-Robert Johnsen, Brønnøy kommune om forlengelse og ny periode for tillatelsen Avinor har til felling av grågås på nabotomt(-er) til Brønønysund lufthavn.

OK fra grunneier

- Forutsetningene har ikke endret seg, ei heller vurderingene. Vi har en stadig økende populasjon av stedbunden grågås som oppholder seg i områdene rundt flyplassen. Det er derfor viktig at vi kan fortsette med de tiltak vi gjør for å sikre flytrafikken, skriver Johnsen.

Han ber om å få en tillatelse som gjelder inntil kommunen trekker den tilbake.

- Dette basert på at grågås er en sterkt voksende bestand og at utfordringene med fugl-fly er verst med store fugler slik som grågås.

Søknaden er vedlagt en bekreftelse fra grunneier Jarle Brønmo, som tillater at Avinor kan felle grågjess hele året på hans eiendommer såfremt de har tillatelse fra kommunen.

Andre tiltak

Kommunens landbrukssjef Odd Reidar Johnsen formidler følgende vedtak i brev til Avinor i Brønnøysund:

"Brønnøy kommune gir Avinor AS tillatelse til å felle grågås ved Brønnøysund Lufthavn når dette er helt nødvendig for å unngå farlige situasjoner. Tillatelsen omfatter også flytting, eventuelt ødeleggelse av reir. Det fastsettes ikke særskilte vilkår om antall individer jf. forutsetning om at felling kun er tillatt når dette er helt nødvendig. Tillatelsen gjelder fra 23.06.2017. til 01.07.2022."

Johnsen oppfordrer imidlertid også Avinor til å se på andre løsninger, slik at avliving av fugl i hekketiden begrenses til et minimum.

- Viltforvaltningen samarbeider gjerne med Avinor, grunneiere og ornitologiske fagmiljøer om mulige løsninger, skriver Johnsen, som også understreker at kommunen forutsetter "høy aktsomhet i forhold til omliggende bebyggelse, turgåere og annen bruk av området. Grågås som avlives etter tillatelsen skal ivaretas og leveres til Brønnøysund sykehjem.

- Gåsebestanden er i ferd med å bli uhåndterlig

Det sier jordbrukssjefen på Vega.

 

 

Varsler om fugleflokker

Gås på trekk kan skape problemer for flytrafikken.