Lærer domfelt for voldtekt av stedatter

Saken har hatt liggetid, og domfelte får derfor strafferabatt. Både han og påtalemyndigheten anker saken.

En lærer fra Helgeland er i Alstahaug tingrett dømt til åtte måneder ubetinget fengsel for voldtekt av sin stedatter, som var 13 år på gjerningstidspunktet. Ifølge mannens forsvarer, Tom Bertil Eriksen, her fotografert ved en tidligere anledning, anker både hans klient og påtalemyndigheten saken. 

Nyheter

En mannlig lærer fra Helgeland er dømt til åtte måneder ubetinget fengsel for voldtekt av sin da 13 år gamle stedatter. Mannen var tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 195 for å ha hatt seksuell omgang med sin stedatter ved to anledninger, ved å ha befølt henne, og etter samme lovs paragraf 199 for å ha hatt seksuell omgang med et stebarn.

Var samboer med moren

Ifølge dommen fra Alstahaug tingrett er mannen skyldig i det sistnevnte forholdet, som fant sted da fornærmede var 13 år og åtte måneder, men ikke i det førstnevnte da hun var åtte år. Han ble derfor frikjent for dette forholdet.

Saken gikk over to dager i tingretten, og det ble hørt ti vitner.

Mannen er samboer med moren til fornærmede.

Frikjent for ett overgrep

Forholdene ligger til dels langt tilbake i tid, og ble anmeldt etter at fornærmede betrodde seg til en voksen ansvarsperson hun stolte på.

Etter at etterforskning ble påbegynt kom det frem at fornærmede kunne erindre et seksuelt overgrep da hun var åtte år. Etter en samlet vurdering kom retten til at dette angivelige overgrepet ikke var bevist, og frifant tiltalte for dette tiltalepunktet.

Dømt for voldtekt

Det andre overgrepet mannen var tiltalt for, fant sted da stedatteren var 13 år og åtte måneder gammel.

Det ble hørt flere vitner om dette overgrepet, som blant annet kunne bekrefte at fornærmede hadde fortalt om det etter at det hadde skjedd, og retten fant også fornærmedes forklaring troverdig. Ifølge denne forklaringen skal stefaren ha stilt seg inntil henne, låst benene hennes fast, og befølt henne. Dette anser retten som bevist. En slik handling vil etter rettens vurdering være å anse som seksuell omgang i lovens forstand, som rammes av den gamle straffelovens paragraf 195, og han ble domfelt for det.

Jon Petter Rui, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, opplyser til BAnett at seksuell omgang med noen som er under 14 år er å regne som voldtekt.

Ifølge dommen er mannen tidligere anmeldt for å ha krenket en 16 år gammel jente seksuelt, men denne saken ble henlagt på bevisets stilling.

Lang ventetid gir strafferabatt

I straffeutmålingen anses det som skjerpende at forholdet skjedde i fornærmedes hjem, og av en nær tillitsperson. Retten mener det er en reell risiko for at hun pådrar seg psykiske senskader.

Saken har hatt lang liggetid etter at den ble ferdig etterforsket, omtrent 10 måneder, i tillegg til at saken ikke lot seg beramme før i januar 2017, uten at mannen kan klandres for det. Straffen reduseres med om lag en tredjedel på grunn av dette. Normalt ville forholdene i saken medføre en ubetinget fengselsstraff på 10 måneder, men den reduseres derfor til åtte måneder.

Dette er betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand, som var ett år utbetinget fengsel. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om oppreisningserstatning begrenset oppad til 120.000 kroner, retten dømte stefaren til en oppreisningserstatning på 75.000 kroner.

Begge parter anker dommen

BAnett har vært i kontakt med domfeltes forsvarer, advokat Tom Bertil Eriksen.

Han opplyser at dommen er anket både av domfelte og påtalemyndigheten.