Tingretten skal styres permanent fra Rana

Domstolsadministrasjonen (DO) mener felles ledelse er en ny måte å tenke domstolsledelse på.

Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke (t.h.) innstiller på at domstolene på Helgeland permanent skal styres av én sorenskriver. Her fra da ansatte i tingrettene ble informert. Til venstre seniorrådgiver Jon Bottheim og i midten sorenskriver Rolf Selfors.  Foto: John H. Ulvøy

Nyheter

Det melder DO i en pressemelding. Ordningen etableres så snart en fast, felles domstolleder er utnevnt, og denne stillingen vil bli utlyst snarest. Denne domstollederen skal lede Brønnøy, Alstahaug og Rana tingrett, fra Rana.

– Dette er svært positivt. Dette er en ny måte å tenke domstolledelse på. Vi etablerer nå for første gang en fast ordning med en sorenskriver som leder for flere domstoler innen et distrikt. Kontorstedene vil bli beholdt som i dag. Begrunnelsen for felles ledelse av flere domstoler er bedre ressursutnyttelse, mindre sårbarhet og totalt sett bedre saksavvikling. Umiddelbare innsparinger har ikke vært en målsetting, men på lengre sikt forventes det at felles ledelse skal kunne gi ressursmessige innsparinger. I første omgang forventer vi at felles ledelse skal være et virkemiddel for å utnytte ressursene bedre, og at domstolene totalt sett får mer ut av nåværende ressurser, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i pressemeldingen.

Styrt fra Rana siden september

Ordningen innebærer at en domstolleder leder mer enn én domstol, og den felles lederen har full lederkompetanse og -ansvar i de aktuelle domstolene - både innen faglig ledelse og personalledelse.

Dette har allerede vært i kraft som en prøveordning med Rana-sorenskriver Rolf Selfors som felles leder for først Alstahaug og Rana tingretter, siden mai 2015, og fra september 2016 også Brønnøy tingrett, etter at Roald Tørrisen gikk av som sorenskriver i Brønnøy.

Evaluert

Både Alstahaug og Rana tingretter, samt Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal tingretter, gjennomførte våren 2016 en intern evaluering av erfaringene med felles ledelse.

Høsten 2016 ble erfaringene med felles ledelse i tingrettene evaluert av det eksterne forskningsmiljøet Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU). DOs direktør har i januar 2017 hatt møter og dialog med ledere og medarbeidere i domstolene på Helgeland, der temaet har vært hva som skal skje etter gjennomførte prøveordninger med felles ledelse i de aktuelle domstolene.

På bakgrunn av erfaringer fra prøveordningene, gjennomført evaluering høsten 2016, samt dialog med de berørte domstolene, behandlet Domstoladministrasjonens styre mandag om prøveordningene med felles ledelse for tingrettene på Helgeland og skulle gjøres om til permanent, felles ledelse. Styret vedtok dette enstemmig. Det har også foregått en lignende prøveordning med felles ledelse av tingretter i Gudbrandsdalen som nå er vedtatt permanent.