Brønnøy Høyre er bekymret for ambulanseflyet

I luften? Brønnøy Høyre er bekymret for ambulanseflyets framtid i Brønnøysund.  Foto: Bård Pedersen

Ikke bestemt Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik presiserer at det omtalte dokumentet omtaler Helse Nords foreløpige tenkning om saken. 

Nyheter

Brønnøy Høyre har sendt en interpellasjon til kommunestyremøtet 10. februar.

«Nattberedskapen på ambulanseflyet står i fare for å bli avviklet. Det har blitt kjent gjennom brev datert 6. januar i år fra Helse-Nord til ANset (Luftambulansetjenesten) at i kommende anbudsrunde for ambulansefly vil de avvikle nattberedskapen i Brønnøysund, og kun operere med et såkalt dagfly», innleder Brønnøy Høyre sin interpellasjon.

De sier videre at prekvalifisering for anbudsrunden for ambulanseflytjenesten i hele Norge starter nå dette året, og de ser med stor uro på at Helse Nord spiller inn ønske om dagfly i Brønnøysund allerede nå.


Frykter at flyet forsvinner

«Ambulanseflyberedskapen sammen med helikopter er en avgjørende helse- og akutt-tjeneste til hele regionen med tanke på geografi, sykehusplassering og værforhold. Det jobbes nå med hvordan framtidens sykehus på Sør-Helgeland skal være og da er det særdeles viktig for befolkningen på Sør-Helgeland å ha trygghet i at disse tjenestene finnes i framtiden»

Brønnøy Høyre frykter at dette er starten på fjerning av flyet fra Brønnøysund på permanent basis. I interpellasjonen vil de ha svar på hva ordføreren har gjort for å forhindre at dette skjer, og videre planer. De spør også om hvorfor legekontor og legevakt ikke benytter flyet oftere.

I brevet av 6. januar 2016 til LuftambulansetjenestenANS, som Brønnøy Høyre referer til, påpeker Helse-Nord at for å sikre befolkningen i regionen en god og forsvarlig helsetjeneste, må tjenestetilbudene sees i sammenheng. Helse-Nord opplyser at de har styrket luftambulansetjenesten med en ny helikopterbase på Evenes som ble satt i drift mai 2015.


- Beredskapen må vurderes

«Fagmiljøet rapporterer at dette har frigitt kapasitet for ambulansehelikopteret i Tromsø, og dermed økt beredskapen for denne del av regionen. Redningshelikoptrene som er stasjonert på Banak og i Bodø bidrar i stor grad i dag også for gjennomføring av ambulanseoppdrag», skriver Helse Nord, som også har fokus på at nye helikoptre som vil være tilgjengelig i løpet av 2018-2020 gjør beredskapen enda mer robust.

«De nye helikoptrene vil ha større rekkevidde og fly raskere enn dagens redningshelikoptre».

Helse-Nord RHF gir derfor følgende innspill i denne foreløpige tilbakemeldingen vedrørende anskaffelse av ambulanseflytjenester 2019:

* Vi ønsker at flåten styrkes med et jet-fly lokalisert i Tromsø.

* Dette betinger at vi ikke øker antall fly utover dagens flåte, og det vurderes tiltak som kan optimalisere tjenesten. Beredskapen må vurderes i dette perspektivet.

* Dagens basestruktur skal opprettholdes.


Foreløpig tenkning og innspill

Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik hos Helse-Nord opplyser følgende i en mail til banett på fredag:

«Vi gjør oppmerksom på at dokumentet (brevet til Luftambulansetjenesten ANS, red. anmerkning) omhandler vår foreløpige tenkning og innspill til Luftambulansetjenestens strategi for kommende ambulanseflyanskaffelse, som kan bli endret». 

Hun ønsker å presisere at konkurransegrunnlaget til Helikopeteranbudet ble sendt de prekvalifiserte leverandørene 17.12.15, med tilbudsfrist 29.2.2016.

«For flyambulansetjenesten pågår det nå et eget strategiarbeid. Strategien skal ligge til grunn for anbudsdokumentene som blir utarbeidet».


Milepælene for strategiarbeidet er:

19. februar: Strategidokumentet sendes ut på høring

11. mars: Høringsfrist strategidokument

7. april: Strategidokumentet godkjennes i styringsgruppen for anskaffelsen

25. april: Strategidokumentet behandles i AD-møtet

Flyambulanseanbudet blir deretter (tentativt) kunngjort i uke 48 (nov) 2016.

 «Vi håper å få mange gode innspill til strategidokumentet, som skal danne grunnlag for å etablere en robust og tilgjengelig luftambulanseberedskap», skriver kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik i mailen til banett.