Klokka ti kom regjeringens forslag til statsbudsjett. Det inneholder blant annet en fortsettelse på flere allerede planlagte og påbegynte vegstrekninger på E6, Nydalsbrua, og kontraktsfestet finansiering av prosjekter som allerede er bygd.

Ellers prioriterer regjeringen en rekke såkalte programområdetiltak, deriblant utbedringstiltak på E6 Fjerdingen–Grøndalselv i kommunene Grong og Namsskogan med ny trasé der det er nødvendig

I tillegg inneholder det den ventede satsingen på Øyrekka folkehøgskole på Frøya, og 6,9 mrd kroner til Ocean Space, slik regjeringen allerede har lekket.

Den kanskje største enkeltnyheten for Trondheim er at Siva legges inn under Innovasjon Norge.

Her er satsingene som berører Trøndelag oppsummert:

 • Videreføring av planer for delektrifisering Regjeringen prioriterer utbygging av Trønder- og Meråkerbanen. Dette omfatter at regjeringen viderefører planen om delektrifisering fra Trondheim til Hell og fra Hell til Storlien på Meråkerbanen og Stjørdal, i tillegg til strekningen Stavne-Leangen. De viderfører også planlegging av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus-Steinkjer, ifølge fylkesoversikten i statsbudsjettet, i tillegg til videre plattformtiltak. Det totale anslaget for tiltakene er på 710 millioner kroner.

 • I tillegg kommer penger til videreføring av utbyggingen av nytt signalsystem på jernbanenettet, som ventes tatt i bruk på strekningen Grong-Bodø høsten 2022, og videre oppgradering av Meråkerbanen som følge av innføring av Flirt-tog på strekningen.

 • Samtidig skal en nasjonal støtteordning til mer gods på bane gis penger videre i 2022, noe som ifølge regjeringens fylkesoversikt har ført til en ny daglig godsrute mellom Bodø og Trondheim. Dette er en støtteordning som ble innført i 2019 med planer om avslutting i år, men som nå foreslås forlenget til neste år.

 • Solberg-regjeringen foreslår også å overføre penger til at fylkene skal overta fiskerihavner, noe det har vært betydelig motstand mot blant annet i Trøndelag. Trøndelag har foreløpig ikke undertegnet avtale om å ta over ansvaret for havnene.

 • Innen luftfarten foreslår regjeringen å bevilge totalt 836,6 millioner kroner til flyruter i distriktene, såkalte FOT-ruter, som blant annet omfatter Namsos–Trondheim og Rørvik–Trondheim og Røros-Oslo.

 • Byvekstavtale for Trondheims-området 2019–2029, Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik kommuner Byvekstavtalen ble inngått i 2019. I 2020 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019

 • Regjeringen vil gi 0,8 millioner kroner til Trondheim International Music Competition.

 • De vil bevilge 420 000 kroner til Nidarosdomens Guttekor.

 • I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.

 • Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskade, hvor en foreløpig oversikt i dag viser at sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2022, ifølge rejgeringen. Regjeringen planlegger å bruke om lag 800 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 8,2 milliarder kroner til materiellprosjekter i Trøndelag i 2022. Regjeringen vil også prioritere prosjekter som er en oppfølging av kampflybasevedtaket på Ørland.

 • Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Levanger, Namsos og Trondheim er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

 • Regjeringen forslår å øke budsjettet med 9 millioner kroner til tiltak for å fjerne Gyrodactylus salaris fra Drivavassdraget.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner til en ny landslinje i flyfag i Trøndelag fra høsten 2022.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 365 millioner kroner i 2022 til videre arbeid med forprosjekt for NTNU Campussamling i Trondheim.

 • I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en oppstartsbevilgning på 500 millioner kroner for igangsetting av byggingen av Ocean Space Centre. Oppstartsbevilgning tar utgangspunkt i en styringsramme (P50) på 6,9 milliarder kroner og en kostnadsramme (P85) på 8,2 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner til områdesatsinger i Trondheim. Satsingen går over KMDs budsjett.

 • Regjeringen vil bevilge 3 millioner kroner til rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros som ligger i populært statlig sikret friluftsområde. Svært grunne gruveganger ligger delvis under minst én fredet bygning fra kobberverkets drift. Denne kan bli ødelagt uten sikring, samt at rassikring er viktig av publikums- og personellhensyn.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 102,5 millioner kroner til Trøndelag fylkeskommune.

 • Regjeringen vil øke driftstilskuddene til Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge med 2 millioner kroner og Dans i Trøndelag med 700 000 kroner som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025. Det innebærer også 1 million kroner i økt driftstilskudd til Turnéteatret i Trøndelag og 0,8 millioner til Trondheim Symfoniorkester & Opera.

 • Regjeringe vil legge Siva inn under Innovasjon Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,2 millioner til oppstart av Øyrekka folkehøgskole fra høsten 2022.

 • 1,6 milliarder til kommunene

Regjeringen foreslår en økning på 2 milliarder kroner i frie inntekter til kommunesektoren, hvorav 1,6 går til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene.

Dette er i minste laget, ifølge Trondheims finansdirektør.