Fra 1. april 2024 vil nye FOT-ruter tre i kraft, og utlysingen for disse anbudene kommer om ikke så mange uker. Da får vi vite hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering planlegger av flytilbud i de neste fem årene.

Med forrige regjering opplevde vi å få et dårligere tilbud med færre avganger mange steder i nord, og billettprisene gikk opp. Dagens regjering ser det heldigvis annerledes, og sier i Hurdalsplattformen at de vil sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene. Det er nødvendig og det er bra!

Nylig la regjeringen fram en luftfartsstrategi for framtida. I denne strategien bekreftet regjeringen at målet om flere avganger og lavere billettpriser på FOT-rutene vil gjøre seg gjeldende i de kommende flyruteanskaffelsene.

Det er altså stor grunn til å ha store forventninger til både bedre rutetilbud og lavere pris i nord. Det er godt nytt. Det er ikke tvil om at kortbanenettet skal spille en viktigere rolle også i framtiden.

Oslo Economics utarbeidet i høst en rapport, «Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter» for Samferdselsdepartementet, med bistand fra Norconsult og Nord universitet. Ifølge utredningen viser prognosen at med samme flytilbud som i dag vil antall passasjerer reduseres med 6 % i Nord-Norge. Rapporten har dessverre mange svakheter.

Rapporten tar ikke hensyn til at det i Nordland planlegges for store industrietableringer, noe vi også ser enda lenger nord. Skal vi kunne sikre satsing på næringslivet i nord er vi avhengig av å ha et flytilbud som gjør det mulig. Det betyr at tilbudet må styrkes med økt antall avganger, og rutetidene må være bedre tilpasset behovet for reiser.

På Helgeland varsler offshoreindustrien en økning på 24 prosent reisende de kommende år. Dette er knyttet til økt aktivitet, samtidig som basene på Helgeland i større grad skal benyttes.

Vi ser fram mot store industrietableringer i hele fylket vårt. Det er ventet store nyetableringer i Mosjøen, Mo i Rana, på Nesna, i tillegg til økt aktivitet innen havbruk. Det samme ser vi også lenger nord i fylket. Her kommer nye store etableringer i Narvik, på Evenes og ikke minst på Andøya. Og så er det viktig å fortsatt legge godt til rette for en stor turistnæring i fylket, i Lofoten, på Helgeland – ja, i hele fylket. Et godt flytilbud i hele fylket er en av suksessfaktorene for å kunne utnytte de mulighetene som finnes.

All aktivitet som foregår i dag vil sammen med de nye etableringene som kommer skape et betydelig reisebehov, og det vil skapes flere nye permanente arbeidsplasser som igjen vil gi flere innbyggere til fylket. Et godt utviklet regionalt flyrutetilbud vil være av veldig stor betydning for vår region som er i en sterk økonomisk vekst, og som bidrar stort til velferdssamfunnet.

FOT-rutene er også svært viktig for helsetransport til Helse Nords sykehus i Bodø og Tromsø. Flyrutene, slik de er i dag, legger opp til pasientlekkasje fra Helgeland til Trondheim. Det er for mange enklere å reise til Tromsø via Trondheim, noe som selvsagt rammer Helse Nord.

Det er derfor svært nødvendig med økt frekvens på rutene til og fra Helgeland. Helgeland er godt egnet for flere mellomlandinger på strekningen Bodø – Trondheim, slik det også fungerte godt tidligere. Flere avganger gir mer fleksibilitet. I nord må vi styrke tilbudet også med flere ruter til og fra Tromsø.

Luftfarten står overfor en grønn omstilling. I løpet av få år vil vi ha null- og lavutslippsfly på kortbanenettet. Nordland står i en særstilling når slike fly skal testes ut og senere komme i rutetrafikk. Flyplassene i Nordland er perfekt plassert for denne utprøvingen. Arbeiderpartiet vil arbeide hardt for at Nordland skal kunne bli en viktig region for utprøving av de nye flytypene.

Billettprisene på kortbanenettet er i dag for høye. De skaper en betydelig ekstrakostnad for den enkelte reisende, og for samfunnet. Jeg er glad vi har en regjering som vil legge bedre til rette for å leve og bo i nord, gjennom bedre tilpasset rutetilbud kombinert med lavere pris. Det er et svært viktig bidrag til økt attraktivitet og rekruttering, tilflytting og bli- og bolyst.

Kortbanenettet står foran en gullalder. Dette sa næringsministeren under framleggingen av luftfartstrategien. Dette er jeg enig i. Det er godt vi endelig har en regjering som vil legge til rette for et bedre flytilbud i årene som kommer. Kortbanenettet har vært sentralt, og vil bli viktigere for nordlandssamfunnet framover.

Odd Arnold Skogsholm

Gruppeleder, Arbeiderpartiet, Nordland fylkesting