Toft velforening er en velforening som har som mål å legge til rette for trivsel, bolyst og felles aktiviteter i nærmiljøet. Vi ønsker å komme med følgende høringsuttalelse angående forslaget om endringer i skolestrukturen i kommunen. Spesielt vil vi uttrykke vår bekymring angående nedleggingen av Nordhus skole og argumentere for at det er av avgjørende betydning å opprettholde nærskolen for barna i området.

Bolyst og tilvekst

I velforeningen merker vi et generasjonsskifte. En del eldre har valgt bort enebolig til fordel for sentrumsnære leiligheter. Eneboligene er i sin tur overtatt av barnefamilier med barn i barnehage- og skolealder. Vi antar at nærheten til Nordhus skole er en viktig faktor for at mange nye barnefamilier har etablert seg i området.

Transport og tilgjengelighet

Å beholde Nordhus skole er både helsefremmende og kan sees som en del av kommunens forebyggende arbeid, som refereres til i kommuneplanens samfunnsdel. Der understrekes det at «Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen skal bidra positivt for den enkelte og for samfunnet. Et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil, bidrar til å fremme folkehelsen og levekårene i hele befolkningen». En nedleggelse av Nordhus skole vil medføre at mange barn vil få redusert fysisk aktivitet, siden de må transporteres med buss til sin skole, fremfor å gå eller å sykle. Ikke bare vil aktiviteten knyttet til skoleveien forsvinne, men det samme kan vi anta at vil skje med transport til fritidsaktiviteter med base i sentrum. Vi vet at barn og unge allerede lever for stillesittende liv, og å frata dem denne daglige aktiviteten vil gi ytterligere negative helsemessige konsekvenser.

Lokal kultur og identitet

Å opprettholde nærskolen er avgjørende for å bevare lokal kultur og identitet. Skolen spiller en viktig rolle som en sentral del av nærmiljøet, og dens tilstedeværelse bidrar til å styrke samhørigheten og samarbeidet i lokalsamfunnet. Vi erfarer at skolen er et samlingspunkt som ikke kan undervurderes.

Vi har forhørt oss med en del av befolkningen på Torget om hvordan følgene av skolenedleggelsen opplevdes av dem. De forteller om hvordan det er utfordrende å skape engasjement og fellesskap, og deres samhold knyttet til skolen har fått følger langt utover lengre skolevei for elevene.

I lys av disse punktene vil vi sterkt oppfordre Brønnøy kommune til å revurdere forslaget om å legge ned Nordhus skole. Vi ber kommunen om å ta hensyn til behovene og ønskene til barnefamiliene i området og vurdere forskning og erfaringer som støtter opprettholdelsen av nærskolen. Det er viktig å ivareta barnas velferd, trivsel og lokalsamfunnets integritet.

Med vennlig hilsen,

På vegne av Toft velforening,

Jan-Stian Saltermark