Folkeaksjonen for Helgeland Rehabilitering i Sømna (RHIS) vil med dette gjøre Helsedirektoratet oppmerksom på Helse Nord sin praksis med å skjære ned omfanget av tilbudet på spesialisert rehabilitering i Nord-Norge. Hele landsdelen er rammet av dette, i særlig grad har det gått ut over HRIS som nå står i en akutt vanskelig situasjon som i verste fall kan medføre nedleggelse.

For snart 11 år siden, 6. mars 2012, la Riksrevisjonen fram Dokument 3:11 (2011-2012)

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

I innledningen til dette dokumentet står følgende:

«Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom budsjettproposisjoner og Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011 formidlet krav om at fagfeltet rehabilitering skal styrkes. I strategien understrekes det at tilstrekkelige ressurser må settes inn på området for å etablere riktig kapasitet for rehabiliteringstjenesten, og fagfeltet må bli det neste store satsingsområdet for helsevesenet. Det understrekes videre at det er av betydning hvordan rehabilitering prioriteres i den samlede ressursbruken i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten skal rehabilitering styrkes når det gjelder både omfang av og kvalitet på tjenester som tilbys.

Helsedirektoratet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å sette strategien ut i livet.»

Med dette stiller vi følgende spørsmål: Hva har Helsedirektoratet gjort i de 11 årene som har gått for å oppfylle dette hovedansvaret?

Vil Helsedirektoratet gripe inn overfor Helse Nord RHF for å rette opp den svikten som regionhelseforetaket har påført den nordlige landsdelen i forhold til nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering?

For aksjonskomitéen i Folkeaksjonen for Helgeland Rehabilitering

Eli Hildring, Viktor Stein, Gunnhild Dahle Hansen, Wenche Sørgård, Jann-Anders Ånes