Som folkevalgt i Sømna kommunestyre siden høsten 2019 har jeg med stigende uro erfart at ledelsen i kommunen håndterer arbeidsmiljøet blant de ansatte på en uforsvarlig dårlig måte. Dette har forverret seg særlig i løpet av siste året. Etter hvert har det for meg tegnet seg et klart bilde: Fryktkultur og gnisninger har sin rot hos selveste sjefen, kommunedirektør Arne Johansen.

Til spørrehalvtimen i kommunestyremøtet 30. september meldte jeg følgende spørsmål:

Ifølge kommuneloven har kommunedirektøren det løpende personalansvaret for de ansatte i kommunen. Hvilken oppfatning har kommunedirektør Arne Johansen av arbeidsmiljøet i Sømna kommune slik det har utviklet seg etter at han overtok som administrasjonssjef?

Det kom ikke noe svar. Kommunedirektøren lovet derimot å komme tilbake med en grundig redegjørelse så snart arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i vår, var lagt fram og behandlet i relevante organer, særlig det viktige Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Da er det verdt å bemerke: AMU skal etter regelen avholde minst fire møter årlig, ett i hvert kvartal. Ved utgangen av september var det avholdt kun ett, i januar. Dette til tross for ekstra påkjenninger i forbindelse med omorganiseringer i kommunen. Under de rådende omstendigheter anno 2021, burde det selvsagt ha vært avholdt flere AMU-møter.

Men så kom da endelig et nytt møte, 26. oktober. Det var akkurat tidsnok til at kommunedirektøren ei uke seinere kunne troppe opp på kommunestyremøtet 2. november med «Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen».

Visste en ikke bedre, kunne administrasjonssjefens forestilling fortone seg som tilnærmet en solskinnshistorie. Rørende var hans gjennomgang av kriterier for godt arbeidsmiljø, ikke minst god dialog og tillit i organisasjonskulturen, at alle skal bli sett og verdsatt, og selvsagt nulltoleranse for mobbing.

Under ordskiftet etter redegjørelsen tillot jeg meg å stille det nærgående spørsmålet: Kan kommunedirektøren forsikre at han selv ikke har bedrevet mobbing og trakassering?

Dette avstedkom kraftig klubbing fra ordføreren, og det kom ikke noe svar.

Jeg vil derfor stille ordfører Hans Gunnar Holand likelydende spørsmål: Kan du med hånden på hjertet forsikre Sømnas innbyggere at din kommunedirektør ikke har mobbet og trakassert medarbeidere på alvorlig måte?

Viktor Stein

kommunestyrerepresentant for Rødt i Sømna