Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er ivaretatt gjennom den beredskapen Helgelandssykehuset har. Tiltaket vil ikke medføre en økt belastning som gjør at vi må øke beredskapen ut over vanlig beredskap.

Fødestua er ikke stengt. Den er åpen med poliklinikk og oppfølging av gravide på dagtid og døgnkontinuerlig følgetjeneste. Vi har i lengre tid hatt mindre personell enn det som er nødvendig. Det har ikke lykkes å rekruttere eller få til andre ordninger, og derfor må fødsler midlertidig flyttes fra fødestua til nærmeste fødeavdeling. På denne måten sikrer vi at vi har jordmor i følgetjeneste for de gravide.

Kontaktpunkt og prosedyre er akkurat som før for de fødende. Det er alltid en jordmor på vakt, som vil gjøre de nødvendige vurderinger, også med hensyn til transport.

Omfang

Den midlertidige ordningen ble iverksatt 30.11.21. Iverksettingen ble gjennomført etter samme varslingsprosedyre som det er gjort ved helgestenging ellers. De gravide som dette får betydning for får informasjon og tilrettelegging.

Det er 40 kvinner som er gravide i nedslagsfeltet med termin fra nå og frem til 31.03.21. Av disse er allerede 25 selektert til å føde på fødeavdeling. Det er derfor foreløpig 15 gravide som potensielt kunne født på fødestua i perioden.

Informasjon og rekkefølge

Etter at det ble besluttet en midlertidig endring har vi informert fortløpende i den rekkefølge vi skal:

* Første informasjonsmøte har vært med ledelse, ansatte og tillitsvalgte.

* Deretter ble aktuelle gravide orientert av våre medarbeidere.

* Sykehuset har videre informert: Styret, Helse Nord, egen organisasjon, de berørte kommunene (muntlig onsdag kveld og i e-post torsdag).

* Deretter lokal presse via pressemelding og oppfølgingsspørsmål/intervjuer.

* Informasjon på sykehusets hjemmeside.

* Utdypende informasjon i dette notatet går til lokal presse og til de berørte kommunene.

Vi har full forståelse for at det kan ha gått fort og at media har kommet denne rekkefølgen litt i forkjøpet, som følge av tips de har fått. Vi i sykehuset gjør hva vi kan for å informere godt og til riktig tidspunkt

Viktig å presisere

De ansatte ved fødestua gjør en meget god jobb og har strukket seg langt for at vi skal kunne opprettholde fødetilbudet flest mulig dager. Vi skal sammen jobbe for å kunne åpne for fødsler igjen etter denne perioden. De ansatte ved fødestua får ingen endring i sine stillinger som følge av dette tiltaket.

Pasientsikkerhet er det viktigste for oss og da må vi drive forsvarlig. Vi har gjort det som er mulig for å holde åpent for fødsler, men vi kan ikke forsvare å fortsette som nå, uten å ha fått bemanningen på plass.

Jordmorstyrte fødestuer er en verdifull del av det totale føde- og barseltilbudet i distriktene. Helgelandssykehuset ønsker også å ha dette på plass, som en god tjeneste til innbyggerne på Sør-Helgeland, som har lengst vei til fødeavdeling.

Tiden fram til 31. mars skal brukes godt, til kompetanseheving og videreutdanning av personell og ny innsats for å lykkes med rekrutteringen. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid mellom ledelse, ansatte og de tillitsvalgte i helseforetaket. Helgelandssykehuset har som mål å løse bemanningsutfordringene og få åpnet fødestua for fødsler igjen fra 1. april 2022 og vil bruke denne tiden på å bygge en mer robust tjeneste som vil være stabil på sikt.

Hanne M. Frøyshov

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset