Gjennom media er vi blitt kjent med at kvinner som avtjener verneplikten i Forsvaret påstår at de er utsatt for trakassering, seksuell trakassering og voldtekt.

I nyhetene sist lørdag sto en tidligere vernepliktig fram og fortalte om konkrete tilfeller av uønsket framferd fra medsoldater, herunder trakassering, seksuell trakassering og voldtekt. Det kom også fram i programmet at mer enn ti kvinnelige vernepliktige har opplevd lignende hendelser. Videre kom det også fram at tre kvinner var blitt voldtatt av medsoldater.

Det ovennevnte er tilsynelatende ikke «noe nytt» i Forsvaret. Det er tidligere framkommet tilfelle hvor kvinnelige soldater er blitt beordret til nakenbading.

Det er også framkommet tilfeller hvor overordnede befalingsmenn har utøvet framferd ovenfor kvinner i Forsvaret som har vært uønsket.

Hvorfor skjer dette? Hva har Forsvaret gjort, og hva gjøres for å unngå slike situasjoner? Er dette et problem? Er det mørketall?

Vi har tvungen verneplikt i landet vårt. Som en del av likestillingstanken har vi innført verneplikt også for kvinner. Som en del av systemet er det bestemt at soldater av begge kjønn skal bo på samme rom. De fleste skjønner at dette kan by på store praktiske utfordringer. Det forutsetter at det må være en gjensidig respekt for hverandre.

Respekt for hverandre er jo en del av tanken bak et fungerende forsvar. I fredstid øver vi for å være forberedt på uønsket situasjon mellom land. Dersom øvelse og samhandling skal fungere og gi resultat, er det en forutsetning at soldatene av begge kjønn kan stole på hverandre.

Det som vi er blitt kjent med kan medføre at forsvarsevnen bli betydelig endret, redusert og kanskje fragmentert. Hvordan kan dette påvirke det norske forsvars evne til å være forberedt og kunne trø til hvis det blir situasjon for det?

Den lokale militære sjef fra Bardufoss som ble intervjuet virket lite engasjert og fremoverlent. Det kan oppfattes som om varslene som angivelig har blitt fremmet flere ganger ikke er blitt tatt på alvor. Forklaringene kunne oppfattes dit hen at slike saker ikke har prioritet.

Det er sagt at det skal være sikkert å avtjene verneplikt. Det som er framkommet kan rokke ved den påstanden. Hva om kvinnelige vernepliktige velger å si nei til verneplikt under rådende forhold? Hva mener vi om at noen skal grue seg til hverdagens tjenester i førstegangstjenesten slik vi hørte om i programmet?

Mange spørsmål og kommentarer kan være aktuelle:

Hvorfor har ikke Forsvarssjefen vært på banen tidligere, og hvorfor peker en på at andre skal svare?

Håper øverste nivå tar saken og følger den videre. Det kan kanskje være en omfattende og utfordrende sak. Derfor er det viktig å komme i gang snarest. Er kjent med at Forsvarsministeren har tatt tak i saken. En ting at en starter prosessen. Like viktig er det at en følger saken fram til forbedring foreligger.

Ragnvald Dundas