Vi viser til vedtak i Helse Nord om ny praksis vedrørende informasjon om helsetilstand etter ulykker og andre alvorlige hendelser, som ble formidlet til Nordnorsk Redaktørforening og redaksjonene 15. desember.

Vi reagerer kraftig på de nye retningslinjene Helse Nord nå innfører. Slik vi har forstått arbeidet i forkant, har det vært gjort omfattende vurderinger rundt personvern, og i svært liten grad behovet samfunnet har for informasjon etter slike hendelser. Vi har forståelse for dilemmaene helseforetakene står i når de vil beskytte enkeltpersoners helseopplysninger, men løsningen er ikke å stanse all informasjon til mediene.

Når biler kolliderer på veien eller hus brenner, er det ikke bare en privatsak. Det er hendelser som involverer offentligheten og som innbyggerne må få kjennskap til. Redaktørstyrte medier har en viktig rolle i slike sammenhenger, i å bringe nøktern og kvalitetssikret informasjon. Overordnede og anonymiserte opplysninger om hvordan det går med skadde personer er nødvendig informasjon – ikke bare fordi vi bryr oss om hverandre og bekymrer oss for hvordan det har gått, men også for på tilstrekkelig grunnlag å kunne diskutere prioriteringer, kontrollere myndighetene og ha tillit til institusjonene i samfunnet vårt.

Ulykker og andre alvorlige hendelser vil være tema i et lokalsamfunn uansett. Informasjon gjennom mediene bidrar til å dempe ryktespredning og teorier, og trygger befolkningen. Den siste tiden har vi merket en innskjerping av praksis hos sykehusene, og vi har allerede mange eksempler på ulykker og alvorlige hendelser med store utrykninger og aksjoner fra nødetatene, hvor mediene må basere seg på øyevitneskildringer, politi og dokumentasjon fra åstedet.

Vi mener det er helt nødvendig at vi finner fram til en praksis der anonymisert informasjon fra helseforetakenes kan deles med redaktørstyrte medier. Fullstendig taushet fra de mest kompetente kildene er ingen god løsning for noen. Vi bidrar gjerne i dialog rundt hvordan dette kan gjøres i tråd med intensjonen både i personvern- og offentlighetslovgivningen.

Med vennlig hilsen

Steinulf Henriksen

Leder i Nordnorsk Redaktørforening