Mandag 30. januar sendte Helse Nord melding om at regionhelseforetaket hadde annullert hele anbudsprosessen som ble startet i 2022 angående spesialiserte rehabiliteringstjenester i Nord-Norge. Det var en helt nødvendig avgjørelse. Helseforetakets håndtering av denne prosessen slik den artet seg gjennom fjoråret, hadde så mange feil og mangler at en omstart var uunngåelig.

Men nå haster det mer enn før å få på plass avtaler som de spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene i landsdelen kan leve med. Det gjelder i særlig grad Helgeland Rehabilitering (HRIS) der de ansatte over lang tid har arbeidet under uholdbart press og ødeleggende usikkerhet.

Folkeaksjonen for Helgeland Rehabilitering stiller følgende krav:

– Helse Nord må utvide volumet for spesialiserte rehabiliteringstjenester i Nord-Norge med minimum 20.000 pasientdøgn per år.

– Helgeland Rehabilitering må få en tildeling som omfatter minimum 6.500 pasientdøgn per år.

– Ny avtale om spesialiserte rehabiliteringsoppdrag til HRIS må være avklart og undertegnet innen utgangen av april 2023. Nødvendigvis må dette skje uavhengig av anbudsprosess.

– Helse Nord må garantere økonomisk dekning for drift ved HRIS inntil ny avtale foreligger.

– Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må snarest komme til Sømna. Vi krever at ministeren i direkte møte med både HRIS og befolkning på Helgeland gjør rede for hvordan Helse Nord skal innfri kravene i spesialisthelsetjenestelov og forskrift angående rehabilitering.

Uavhengig av framdrift i Helse Nord sin videre håndtering av rehabiliteringsoppdrag anmoder vi de 12 helgelandskommunene som har felles intensjon om å inngå i et interkommunalt selskap (IKS) for drift av HRIS, at de snarest fatter de formelle vedtak som trengs for at dette selskapet blir etablert og kan tre i funksjon.

Sømna 2. februar 2023

For Folkeaksjonen

Hilda Wågan, Gunnhild Dahle Hansen, Wenche Sørgård, Eli Hildring, Rolf Petter Larsen, Viktor Stein, Jann-Anders Ånes