Norsk Redaktørforening og Nordnorsk redaktørforening har de siste dagene hatt flere innlegg og kommentarer om pasientopplysninger etter ulykker. Vi vil understreke at sykehusene og Helse Nord RHF står samlet bak beslutningen om å avvikle praksis med å gi media informasjon om pasienttilstand for enkeltpersoner etter ulykker fra 1. januar. Vi vurderer personvernet som viktigst.

Avgjørelsen er tatt i samråd med fagmiljøene i sykehusene som tar imot og behandler pasienter etter ulykker. Personvernombud, klinisk etisk komité, brukerutvalg og jurister har også vært involvert før beslutningen ble tatt.

For oss i sykehusene handler det om at vi ønsker å ivareta taushetsplikt og personvern for de pasienter som kommer til oss. Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Det gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi ser at det i dagens samfunn kan være lett å identifisere enkeltpersoner ved å sammenstille opplysninger fra flere kilder som politi, sosiale medier og offentlige register. Hvis en pasient kan identifiseres, bryter vi den lovpålagte taushetsplikten ved å gi informasjon, selv om den er anonymisert fra oss.

Mange sykehus i Norge har sluttet å gi informasjon til media etter ulykker, begrunnet i Helsepersonellovens §21, som omhandler taushetsplikten, og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Disse sykehusene har besluttet dette ut fra samme avveining og vurdering som nå gjøres i en omforent helseforetaksgruppe i nord.

Informasjon til offentligheten i beredskapssituasjoner vil fortsatt følge gjeldende beredskapsplaner i helseforetakene. Det betyr at det ved større hendelser og beredskapssituasjoner kan bli gjort andre vurderinger vedrørende anonymisert informasjon om skadestatus for pasienter. Opplysninger om pasienter vil i slike tilfeller begrenses til å omhandle antall skadde og alvorlighetsgrad.

Vennlig hilsen fra

Kommunikasjonssjef Mette Horsberg, Helgelandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik, UNN

Kommunikasjonssjef Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen, Helse Nord RHF