Et femtitalls innbyggere i Sømna, både med og uten tilknytning til forskjellige politiske partier, var fredag 17. juni samlet i Vik til folkemøte for å drøfte kommunens håndtering av aktuelle saker, først og fremst kommunens framtidige brannvern.

Et samstemt møte kom frem til følgende uttalelse:

Sømna kommunestyre anmodes på det sterkeste om å utsette behandlingen av sak 22/32 på kommunestyremøtet 23. juni.

Innstillingen fra kommunedirektør og formannskap går ut på å legge kommunens brannvern inn i en felles brann- og redningstjeneste for fire kommuner på Sør-Helgeland, med Brønnøy som vertskommune.

Møtet stiller seg undrende til at ingen fra dagens Brann- og redningstjeneste er tatt med på råd. Fra dag én har brannvernet i Sømna vært avhengig av en stor grad av frivillighet og dugnadsånd fra mannskapene. Måten felles brann- og redningstjeneste nå forsøkes innført på, uten tilstrekkelig involvering fra de som skal utføre tjenesten, framstår som både respektløst og neglisjerende overfor mannskapene.

Innbyggerne i Sømna er dypt bekymret for at dette vil svekke brannberedskapen. Det vises for øvrig til at brannmannskapene i Sømna unisont går mot kommunedirektørens innstilling, slik det kommer fram i uttalelse i Brønnøysunds Avis 17. juni.

Det er videre overveiende sannsynlig at kommunedirektørens forslag til ny ordning vil medføre betydelig økte kostnader. Det viser erfaring fra andre steder der det er etablert felles brannvern for et større område med flere kommuner involvert.

For møtedeltakerne

Konrad Inge Sørgård

Sissel Helland

Albert Walberg

Hilda Wågan

Arne Finseth