Spørsmål til ditt parti om lærerkompetanse og respekt for lærerutdanning De fleste partier hevder at attraktiviteten og respekten for læreryrket må heves slik at flere søker seg til lærerutdanning og læreryrket. Det er liten tvil om at det er et samstemt ønske om at læreryrket skal bli mer attraktivt slik at vi klarer å rekruttere og beholde godt kvalifiserte lærere.

For øyeblikket foregår det en diskusjon mellom KS, som representerer arbeidsgiverne i

skolesektoren, og Utdanningsforbundet om hvilke kvalifikasjoner og hvem som skal avgjøre

om en søker til lærerstilling er kvalifisert som lærer eller ikke.

Imidlertid finnes det i kompetanseforskriften et unntak fra kravet om at man må

ha godkjent lærerutdanning for å få status som kvalifisert lærer.

I kompetanseforskriften § 14.1 heter det:

«Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse.» (vår kursivering og understrekning)

Hva som tilsvarer den pedagogiske utdanningen som er nedfelt i rammeplanene for lærerutdanningene, er det til syvende og sist tilsettende myndighet som bestemmer. Kunnskapsdepartementet har så seint som i Stortings-sesjon 20/21 stadfestet innholdet i et veiledende rundskriv fra 2004 som utdyper dette. Der går det blant annet fram at 5 års praksis i en lærerstilling er å se på som «tilsvarende pedagogisk utdanning».

Dette unntaket i kompetanseforskriften fører til at det er stor forskjell på andel tilsatte i lærerstilling som ikke har fullført lærerutdanning, og den andel ansatte som arbeidsgiverne rapporterer i GSI som ikke kvalifiserte. SSB-statistikken over andel årsverk tilsatt i undervisningsstilling uten godkjent lærerutdanning, viser at det er henholdsvis 17,5 og 20,4 prosent i grunnskolen og videregående skole. Tall fra Nordland viser henholdsvis 16% i grunnskolen og 24% i videregående skole.

GSI-statistikken for grunnskolen som baserer seg på arbeidsgivernes egen vurdering av om lærere er kvalifisert etter kompetanseforskriften, viser at om lag 4 prosent av undervisningsårsverkene utføres av ansatte som ikke fyller disse kravene.

Reglene fører også til at personer som godkjennes som kvalifisert lærer av én arbeidsgiver, ikke blir vurdert som kvalifisert av en annen.

Vi mener at denne situasjonen er uholdbar fordi den bidrar til en faktisk nedvurdering av de lærerutdanningsveiene vi har og den kompetansen de representerer.

Vi har i Norge åtte ulike lærerutdanninger – åtte veier til godkjent lærerkompetanse. Disse veiene er svært ulike, og vi anerkjenner alle sammen og det mangfoldet av kompetanse de representerer. Men felles for dem, er at de representerer en kvalitetssikret lærerkompetanse.

Det er uholdbart at hver enkelt arbeidsgiver skal ha fullmakt til å tolke og praktisere kompetanseforskriften med bakgrunn i den nevnte unntaksbestemmelsen. Vi oppfatter dagens praksis som en nedvurdering av lærerprofesjonen og av lærerutdanningens betydning.

Denne praksisen vil også bidra til at et likeverdig opplæringstilbud for elevene bare blir ord og ikke virkelighet.

På denne bakgrunn ønsker vi å stille dere noen spørsmål:

- Mener ditt parti at lærerutdanning er viktig for å sikre kvalitet i elevenes opplæring?

- Mener ditt parti at det er et problem at 16 400 årsverk i skolen utføres av ansatte uten godkjent lærerutdanning selv om en andel av disse av arbeidsgiver har blitt vurdert å ha «tilsvarende pedagogisk kompetanse»?

- Mener ditt parti at det bør videreføres et unntak fra kravet om lærerutdanning slik at den enkelte arbeidsgiver kan vurdere annen utdanning eller praksis som likeverdig med den pedagogiske delen av lærerutdanningen?

- Hvis nei, ønsker ditt parti å endre forskriftsteksten slik at lærerutdanning gjøres til en nødvendig forutsetning for å bli godkjent som lærer ved framtidige tilsettinger?

- Hvis ja: Hva vil ditt parti gjøre for å rekruttere ansatte med lærerutdanning til læreryrket?

Med vennlig hilsen

Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Brønnøy