Helse Nord har nå gjennomført en anbudsrunde hvor Helgeland Rehabilitering (HRS) i Sømna ble kastet ut av anbudskonkurransen, sannsynligvis av økonomiske grunner. Dette betyr at et rehabiliteringstilbud under spesialisthelsetjenesten blir borte for store deler av Helgelands befolkning (ca 78.000 mennesker). Hva som har skjedd og ikke skjedd i forbindelse med anbudsrunden regner vi med vil bli avklart, all den tid disse spørsmålene nå bringes inn for retten.

Så sent som i 2022 ble forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator oppjustert og endret med virkning fra 1.8. s.å. Vi legger merke til at virkeområdet for denne forskriften fortsatt gjelder for tjenester som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisttjenesteloven. Forskriften «skal sikre at tjenesten tilbys og ytes

1. ut fra et pasient og brukerperspektiv

2. i eller nærmest mulig pasientens og brukernes vante miljø

3. samordnet, tverrfaglig og planmessig

4. i en for pasientens og brukernes meningsfylt sammenheng»

Helgeland Rehabilitering leverer tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven (forskriften §13) og har i tillegg på vegne av kommunene tatt på seg oppdrag for pasienter som ikke faller inn under spesialisthelsetjenesteloven.

Tolv kommuner på Helgeland har gått sammen for å danne et IKS for å ivareta sine plikter (jfr. Forskriftens §5) på en fullverdig måte, og basert på å samordne tjenestene med spesialisthelsetjenesten.

Dette burde være en ideell ordning for Helse Nord dersom koordinert innsats i rehabiliteringen var målet. I stedet velger man en modell som setter økonomi foran pasientenes ve og vel.

På folkemøtet i Sømna ble det spurt om hvor grensen går mellom lov om helsetjenester i Norge og regnskapsloven. Helseministeren bør umiddelbart sørge for at formålet i forskriftens §1 blir oppfylt.

Dersom det blir slik som Helse Nord legger opp til, vil ingen av de 4 punktene være oppfylt. Det er en skam at økonomi trumfer pasient og brukerperspektivet i rehabiliteringsarbeidet.

For styret i Sømna Pensjonistforening 24.01.2023

Dag Erling Bjøru

Sekretær

Dag-Erling Bjøru