Brukerutvalget mottok før sommeren, sammen med Geir Tollåli, Helse Nord og flere en bekymringsmelding fra fagmiljøet i rehabilitering under tittelen «Norge trenger en rehabiliteringsreform». Brukerutvalget har siden dette fulgt saken nøye og har vært i kontakt med de lokale tilbyderne av disse tjenestene.

Vi mottok nylig en henvendelse fra driverne på Helgeland Rehabilitering med en statusoppdatering hvor det presenteres at det ikke vil bli et fremtidig tilbud ved dette senteret.

Helgeland Rehabilitering har siden 80-tallet levert rehabiliteringstjenester til helgelendinger og til andre gjennom avtale med offentlig refusjon. De har vært en naturlig bidragsyter til å dekke helgelendingers behov for spesialisert rehabilitering og vi stiller oss kritiske til denne bestemmelsen. Brukerutvalget lokalt har heller ikke vært involvert i det som oppfattes som en stor endring av tilbudet i regionen uten at befolkningen har blitt informert om denne mulige utviklingen.

I styremøtet til Helse Nord 14. desember 2022 ble en bekymringsmelding fra Helgelandsrådet besvart (sak 191-20222) med at anbudsprosessen har vært preget av en problematisk saksgang og at disse avtalene følgelig har blitt forlenget til mars. Dette var ikke kjent for brukerne på Helgeland før eller etter møtet. Det aktuelle opptaket er nå fjernet fra Helse Nords strømming og kan i skrivende stund ikke sees.

Det økonomiske ansvaret må være i andre linje når Helse Nord skal oppfylle sitt «sørge for»-ansvar for befolkningen på Helgeland. Brukerne har krav på likeverdige, forsvarlige tjenester uansett hvilken region eller hvilket område de tilhører og nærheten til tjenesten vil i dette tilfellet være høyst relevant for likeverdigheten av tilbudet. Vi etterlyser en faglig redegjørelse for anbudsprosessen, da den fremstår høyst preget av en presset økonomi og mindre av hensynet til befolkningens helse. Til slutt etterlyser vi en redegjørelse for hvordan brukerstemmen har blitt hørt i denne prosessen.

Utvalget ønsker en forsikring om at dette vil være en forsvarlig endring av tilgangen til rehabiliteringstjenester på Helgeland som, ifølge fagmiljøet, allerede har vansker med å gi tilgang på slike tjenester.

Korgen, 04.01.2023

Anne Lise Brygfjeld

Leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset