I en artikkel i Brønnøysunds Avis 27. august fortelles det om en kvinne med en kronisk sykdom, som fra 2019 til 2020 har hatt tre fastleger, som av ulike årsaker har sluttet. Det siste året har hun vært uten fastlege. I artikkelen står det også at helse- og sosialsjefen i kommunen sier at "det er Helfo som regulerer fastlegelistene og kommunen eller den enkelte lege kan ikke flytte pasienter eller omprioritere på listene".

Vi i Helfo ønsker å presisere vår rolle i fastlegeordningen: Det er kommunene som eier fastlegeordningen og som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune. Det er også kommunen som inngår kontrakt med fastlegene om hvor mange innbyggere de skal ha på sine lister. Helfos rolle er at vi administrerer fastlegelistene på vegne av kommunene og utfører de endringer som kommunene gir beskjed om.

Dersom en fastlege slutter eller ønsker å redusere sin pasientliste, er det kommunen som gir beskjed til Helfo om hva som skal skje med fastlegens liste. Kommunen gir beskjed til Helfo om at et bestemt antall pasienter må flyttes over til en annen fastleges liste når en

fastlege ønsker å redusere pasientlista.  I samsvar med regelverket for fastlegeordningen, blir det gjort et tilfeldig uttrekk av hvilke pasienter som skal flyttes over til en annen fastlege. Det tilfeldige uttrekket gjøres av datasystemet. Reglene for dette finnes i fastlegeforskriften, og i §35 står det at "reduksjon av listen skal skje ved tilfeldig uttrekk."

Vi gjør oppmerksom på at regelverket for fastlegeordningen gir alle som står på en fastlegeliste, anledning til å bytte fastlege to ganger i året. Dersom du blir flyttet til en annen fastleges liste fordi fastlegen din reduserer sin liste, får du i tillegg mulighet til et ekstra fastlegebytte.

Mer informasjon om fastlegeordningen og fastlegebytte, finnes på helsenorge.no.

Ingvar Nes

Seksjonssjef i Helfo