Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga tommelen opp til Toft næringsområde er vi ett skritt nærmere realisering. Departementet mener anlegget vil kunne bidra til økt matproduksjon og nye helårsarbeidsplasser i kommunen vår.

Målet er at Toft næringsområde skal brukes til sjørettede næringer, både av Aquaculture Innovation og flere andre sjøbaserte næringsaktører. Det skal også etableres dypvannskai. Alt dette vil skape store verdier for lokalsamfunnet.

Aquaculture Innovation har et stort ansvar når vi skal utvikle et næringsområde på Toft sammen med kommunen. Vi strekker oss så langt vi kan for å verne sårbar natur. Det innebærer at vi har gjort en rekke endringer i planene våre etter den grundige konsekvensutredningen og naturmangfoldsundersøkelsen, gjennom både avbøtende tiltak og endringer i de opprinnelige planene.

Vi har tre ambisjoner for vår del av området, og vi er sikre på at kommunen støtter dette:

* Utbyggingen skal skje på en skånsom måte for naturen rundt

* Vi skal ta vare på marint naturmangfold

* Når anlegget er klart skal det sikre arbeidsplasser, bolyst og ny aktivitet på Toft og i Brønnøy kommune for øvrig

Anleggets plassering vil kreve inngrep i naturen, på samme måte som all menneskelig aktivitet. Det har vi stor respekt for. Derfor har vi gjennomført en grundig kartlegging av naturen vi har rundt oss, slik at vi kan ta hensyn til den.

Området er ikke urørt natur

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen ble det tydelig at området ikke kan betraktes som uberørt og jomfruelig natur. Store deler av området er et beite- og jordbruksareal som har blitt opparbeidet i stort omfang de siste 20 til 30 årene. I lange perioder var området å betrakte som et anleggsområde. Området brukes ikke lengre til beitemark, og bonden som eier grunnen har avviklet sin gårds- og dyredrift. Mange av disse naturtypene tilrettelegger for naturmangfoldet.

Vi har fra dag én vært i tett dialog med representanter fra idretten, friluftsliv og lokalsamfunnet som i dag er brukere av deler av området der vi skal bygge vårt anlegg. Ut fra denne dialogen har vi lagt til rette for å finne gode løsninger som gagner alle.

Av totalarealet skal kun litt over halvparten benyttes til næringsareal, fordi mye av arealet er avsatt til gang- og sykkelsti, tursti, vegetasjonsskjerming og naturareal.

Anlegget vil ha enorm betydning for bolyst og nye arbeidsplasser

Brønnøy kommune trenger flere arbeidsplasser både for å hindre fraflytting og ikke minst sikre at nye kommer flyttende til. Anlegget på Toft vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig.

Anslagene viser at utbyggingsfasen på 4 – 5 år kan bidra til 4 000 nye årsverk, der omtrent 400 av dem er lokale. Over tre hundre ansatte vil ha sin arbeidsplass på Toft, gjennom mer enn 200 årsverk. Befolkningsøkningen kan bli nær det dobbelte. De lokale ringvirkningene kommer i tillegg, blant annet som følge av innkjøp av tjenester fra lokale leverandører og økt samarbeid med Campus Blå Norsk Havbrukssenter AS på Toft.

Når anlegget står klart, vil det også skape grunnlag for etablering av andre sjørettede virksomheter i planområdet. Dette vil bidra til at kommunen kan utvikle seg videre og få mer penger som de kan bruke på skole, helse og andre velferdstilbud til innbyggerne i Brønnøy.

Vi er lokale aktører med hjerte for Toftøya, Brønnøy og Helgelandskysten. Vi vet at næringsutvikling og bolyst henger tett sammen. Vi har hele veien vært åpne for innspill og vi har forståelse for at slike nyetableringer skaper diskusjon. Heldigvis opplever vi først og fremst at folk lokalt har heiet vårt initiativ frem. Det setter vi stor pris på.

Sten Roald Lorentzen

Adm.dir. / CEO

Aquaculture Innovation AS